วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 196 คน
สถิติเดือนนี้ 12548 คน
สถิติปีนี้ 30529 คน
สถิติทั้งหมด 2724969 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
 


ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
เลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง ถนนคันคลองชลประทาน
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองเชียงใหม่
ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 7 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
       จรดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ เขตเทศบาลตำบลช้างเผือก
ทิศใต้            จรดเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะ และ เขตเทศบาลตำบลป่าแดด
ทิศตะวันออก  จรดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ทิศตะวันตก    จรดเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง

เนื้อที่

เทศบาลตำบลสุเทพมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 58.95 ตารางกิโลเมตร
(รวมพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย)

ภูมิประเทศ

มีสภาพเป็นภูเขาและบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบ
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ คือ หมู่ที่ 2, 9, 11, 12
สภาพภูมิประเทศเป็นเชิงเขาและที่ราบ เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 1, 4, 5, 10, 13, 14
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 3, 6, 7, 8,15

จำนวนหมู่บ้าน

มีจำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน
แยกเป็นชุมชน 36 ชุมชน ดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อชุมชน

หมู่ที่ 1

บ้านเชิงดอย

1.  ชุมชนฝายหิน

2.  ชุมชนบ้านเชิงดอย

หมู่ที่ 2

บ้านห้วยแก้ว

ยังไม่มีการจัดตั้งชุมชน

หมู่ที่ 3

บ้านกองบิน 41

1.  ชุมชนกองบิน 41

2.  ชุมชนกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41

3.  ชุมชนท่าอากาศยานและวิทยุการบิน เชียงใหม่

หมู่ที่ 4

บ้านห้วยทราย

1.  ชุมชนห้วยทรายใต้สามัคคี

2.  ชุมชนบ้านเหนือร่วมใจสามัคคี

3.  ชุมชนคนรักบ้าน

4.  ชุมชนห้วยทรายร่วมใจ

หมู่ที่ 5

บ้านร่ำเปิง

1.  ชุมชนรวมใจสามัคคี

2.  ชุมชนบ้านใหม่-ชญยล

3.  ชุมชนสุเทพาลัย/ไฮแลนด์วิวเพลส

4.  ชุมชนบ้านบนคนรักป่า

หมู่ที่ 6

บ้านโป่งน้อย

1.  ชุมชนบ้านโป่งน้อย

2.  ชุมชนเชียงใหม่เลคแลนด์


หมู่ที่ 7

บ้านต้นกุก

1. ชุมชนบ้านต้นกุก

2. ชุมชนบ้านพักอุตุ-พนาสวัสดิ์

3. ชุมชนช่างทอง

4. ชุมชนบ้านทุ่งบ้านสัน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อชุมชน

หมู่ที่ 8

บ้านหลิ่งห้า

1.  ชุมชนหลิ่งห้า

2.  ชุมชนแดนตะวัน

3.  ชุมชนเคียงดอย

หมู่ที่ 9

บ้านดอยสุเทพ

1.  ชุมชนดอยสุเทพพลาซ่า

หมู่ที่ 10

บ้านอุโมงค์

1.  ชุมชนบ้านอุโมงค์สามัคคี

หมู่ที่ 11

บ้านดอยปุย

1.  ชุมชนดอยปุยร่วมใจ

2.  ชุมชนดอยปุยสามัคคี

3.  ชุมชนดอยปุยรุ่งเรือง

หมู่ที่ 12

บ้านภูพิงค์

1.  ชุมชนผาดำ

หมู่ที่ 13

บ้านสันลมจอย

1.  ชุมชนชาวเราชาวเขา

2.  ชุมชนอ่างห้วยญ่าใต้

3.  ชุมชนสนามกีฬา

4.  ชุมชนสันมะฮกฟ้า

หมู่ที่ 14

บ้านใหม่หลังมอ

1.  ชุมชนบ้านใหม่หลังมอ

2.  ชุมชนป่าค่ารวมใจ

3.  ชุมชนป่าแดงงาม

หมู่ที่ 15

บ้านทรายคำ

1.  ชุมชนทรายคำ

 

จำนวนประชากรประชากรทั้งสิ้น 16,702 คน     

ชาย 8,280 คน 

หญิง 8,422 คน

มีครัวเรือนทั้งหมด 7,610 ครัวเรือน

(ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน ณ เดือนพฤษภาคม 2552 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

นอกจากนี้ยังมีประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านประมาณ 25,000 คน

 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com