วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

ประวัติความเป็นมา

เลือกหัวข้อย่อย

เขตการเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ 

ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3

บ้านกองบิน 41

หมู่ที่ 7

บ้านช่างทอง (บ้านต้นกุก)

หมู่ที่ 4

บ้านห้วยทราย

หมู่ที่ 13

บ้านสันลมจอย

หมู่ที่ 5

บ้านร่ำเปิง (บางส่วน)

หมู่ที่ 15

บ้านทรายคำ

หมู่ที่ 6

บ้านโป่งน้อย

 

 

 

เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1

บ้านเชิงดอย

หมู่ที่ 10

บ้านอุโมงค์

หมู่ที่ 2

บ้านห้วยแก้ว

หมู่ที่ 11

บ้านดอยปุย

หมู่ที่ 5

บ้านร่ำเปิง (บางส่วน)

หมู่ที่ 12

บ้านภูพิงค์

หมู่ที่ 8

บ้านหลิ่งห้า

หมู่ที่ 14

บ้านใหม่หลังมอ

หมู่ที่ 9

บ้านดอยสุเทพ

 

 

แชร์ให้เพื่อน: