วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามนโยบาย No Gift Policyเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ ประเด็นการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุมครั้งนี้

เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Git Policy) ทั้งในก่อน/ ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบหมายให้ รศ.บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีประเด็นที่หารือได้แก่ รายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (IIT,EIT,OIT) เพื่อเตรียมการประเมิน ,ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกำชับติดตามให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

แชร์ให้เพื่อน: