วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ปี 2561

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ปกแผนการดำเนินงาน 108 KB. 4
2 2.ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 79 KB. 3
3 3.คำนำ 60 KB. 4
4 4.สารบัญ 102 KB. 3
5 5.ส่วนที่-1 89 KB. 4
6 6.ส่วนที่-2 93 KB. 3
7 7.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 279 KB. 3
8 8.บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 245 KB. 4
9 9.ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 427 KB. 3
10 10.ยุทธศาสตร์ 2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 283 KB. 3
11 11.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานการเกษตร 247 KB. 3
12 11.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานการเกษตร 247 KB. 3
13 12.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานเคหะและชุมชน 247 KB. 2
14 13.ยุทธศาสตร์ 3 แผนงานการเกษตร 248 KB. 3
15 14.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานบริหารทั่วไป 248 KB. 3
16 15.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 245 KB. 3
17 16.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 372 KB. 3
18 17.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 248 KB. 3
19 19.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 245 KB. 3
20 20.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการศึกษา 414 KB. 3
21 21.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสาธารณสุข 349 KB. 3
22 22.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 262 KB. 4
23 23.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 292 KB. 4
24 24.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 309 KB. 3
25 25.ยุทธศาสตร์ 6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 307 KB. 4
26 26.ยุทธศาสตร์ 6 แผนงานเคหะและชุมชน 247 KB. 3
27 27.ยุทธศาสตร์ 7 แผนงานบริหารทั่วไป 346 KB. 4
28 28.ยุทธศาสตร์ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 246 KB. 3
29 29.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 349 KB. 4
30 30.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450 KB. 3
31 31.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 324 KB. 3
32 32.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 434 KB. 4
33 33.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 303 KB. 4
34 34.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 363 KB. 4

แชร์ให้เพื่อน: