วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนดำเนินงาน

เลือกหัวข้อย่อย

แผนการดำเนินงาน ปี 2561

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ปกแผนการดำเนินงาน 108 KB. 65
2 2.ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 79 KB. 63
3 3.คำนำ 60 KB. 56
4 4.สารบัญ 102 KB. 57
5 5.ส่วนที่-1 89 KB. 70
6 6.ส่วนที่-2 93 KB. 54
7 7.บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 279 KB. 63
8 8.บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ 245 KB. 58
9 9.ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 427 KB. 65
10 10.ยุทธศาสตร์ 2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 283 KB. 56
11 11.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานการเกษตร 247 KB. 54
12 11.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานการเกษตร 247 KB. 70
13 12.ยุทธศาสตร์ 2 แผนงานเคหะและชุมชน 247 KB. 54
14 13.ยุทธศาสตร์ 3 แผนงานการเกษตร 248 KB. 61
15 14.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานบริหารทั่วไป 248 KB. 61
16 15.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 245 KB. 47
17 16.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 372 KB. 46
18 17.ยุทธศาสตร์ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 248 KB. 50
19 19.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 245 KB. 47
20 20.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการศึกษา 414 KB. 45
21 21.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสาธารณสุข 349 KB. 46
22 22.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 262 KB. 47
23 23.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 292 KB. 52
24 24.ยุทธศาสตร์ 5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 309 KB. 54
25 25.ยุทธศาสตร์ 6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 307 KB. 58
26 26.ยุทธศาสตร์ 6 แผนงานเคหะและชุมชน 247 KB. 58
27 27.ยุทธศาสตร์ 7 แผนงานบริหารทั่วไป 346 KB. 51
28 28.ยุทธศาสตร์ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 246 KB. 46
29 29.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป 349 KB. 48
30 30.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450 KB. 44
31 31.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 324 KB. 48
32 32.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข 434 KB. 47
33 33.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 303 KB. 48
34 34.บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน 363 KB. 50

แชร์ให้เพื่อน: