วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานผลความพึงพอใจ

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปกรายงาน 133 KB. 78
2 คำนำ 65 KB. 68
3 สารบัญ 105 KB. 68
4 บทที่ 1 บทนำ 131 KB. 88
5 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 940 KB. 152
6 บทที่ 3 วิธีการศึกษา 155 KB. 68
7 บทที่ 4 ผลการศึกษา 388 KB. 77
8 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 159 KB. 74
9 บรรณานุกรม 81 KB. 108

แชร์ให้เพื่อน: