วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

ประกาศ แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันทุจริต พ.ศ.2561-2564

แชร์ให้เพื่อน: