วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

การประชุมพิจารณาการทบทวน เทศบัญญัติเทศบาล

การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิจเทศบัญญัติของเทศบาล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 การพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิจเทศบัญญัติของเทศบาล 2.02 MB. 29

แชร์ให้เพื่อน: