วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เลือกหัวข้อย่อย

เอกสารดาวน์โหลด

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 325 KB. 40
2 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 324 KB. 37
3 แจ้งผู้ช่วยหาเสียง 74 KB. 65
4 แจ้งพาหนะ 52 KB. 29
5 แจ้งเวที 52 KB. 19
6 แจ้งอิเล็กทรอนิกส์ 54 KB. 36
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 347 KB. 33
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 298 KB. 30
9 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 99 KB. 17
10 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้รับสมัครเลือกตั้ง 1.50 MB. 7
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 562 KB. 5

แชร์ให้เพื่อน: