วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล(แผ่นพับ) 234 KB. 93
2 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1.10 MB. 36
3 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 59 KB. 31
4 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครั้งที่ 2) 194 KB. 25
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4.09 MB. 23
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 5.32 MB. 20
7 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1.42 MB. 19
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 4.66 MB. 19
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 7.51 MB. 17

แชร์ให้เพื่อน: