วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อย่อย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.สารบัญ 86 KB. 23
2 2.ส่วนที่-1-คำแถลง 192 KB. 27
3 3.ส่วนที่-2-เทศบัญญัติ 540 KB. 32
4 4.ส่วนที่-2-รายจ่าย 3.84 MB. 27
5 5.-งบกลาง 115 KB. 30
6 6.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป 361 KB. 28
7 7.-บริหารงานทั่วไป-งานวางแผนสถิติและวิชากา 184 KB. 19
8 8.-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง 186 KB. 17
9 9.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 119 KB. 33
10 10.แผนงานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ 69 KB. 28
11 11.รักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแล 118 KB. 30
12 12-การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึก 206 KB. 35
13 13.-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึ 232 KB. 23
14 14.-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธาร 174 KB. 26
15 15.-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธาร 300 KB. 26
16 16.-สังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 208 KB. 17
17 17.-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังค 72 KB. 19
18 18.-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเค 463 KB. 25
19 19.-เคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏ 132 KB. 21
20 20.-สร้างความเข้มแข็ง-งานส่งเสริมสนับสนุนคว 130 KB. 15
21 21.-ศาสนา-งานกีฬาและนันทนาการ 82 KB. 19
22 22.-ศาสนา-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 154 KB. 18
23 23.-งานส่งเสริมการเกษตร 60 KB. 19
24 24.-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 621 KB. 40

แชร์ให้เพื่อน: