วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อย่อย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1. สวนที่-1-คำแถลง 234 KB. 20
2 2. ส่วนที่-2-เทศบัญญัติ 508 KB. 25
3 3.รายงานประมาณการรายจ่าย 205 KB. 25
4 4.แผนงานงบกลาง 23 KB. 20
5 5.แผนงานบริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป 44 KB. 24
6 6.แผนงานบริหารงานทั่วไป-งานวางแผนสถิติ 32 KB. 23
7 7.แผนงานบริหารงานทั่วไป-งานคลัง 28 KB. 20
8 8.แผนงานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไป 24 KB. 21
9 9.แผนงานรักษาความสงบ-งานเทศกิจ 21 KB. 19
10 10.แผนงานรักษาความสงบ-งานป้องกัน 29 KB. 26
11 11.แผนงานการศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 27 KB. 17
12 12.แผนงานการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30 KB. 18
13 13.แผนงานสาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 31 KB. 28
14 14.แผนงานสาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุข 42 KB. 63
15 15.แผนงานสังคมสงเคราะห์-งานบริหารทั่วไป 26 KB. 18
16 16.แผนงานสังคมสงเคราะห์-งานสังคมสงเคราะห์ 20 KB. 20
17 17.แผนงานเคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 38 KB. 20
18 18.แผนงานเคหะและชุมชน-งานกำจัดขยะมูลฝอย 26 KB. 27
19 19.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27 KB. 19
20 20.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม-งานกีฬาและนันทนาการ 26 KB. 17
21 21.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม-งานศาสนา 29 KB. 19
22 22.แผนงานการเกษตร 19 KB. 20
23 23. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 71 KB. 28

แชร์ให้เพื่อน: