วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 1.ประกาศ 109 KB. 28
2 2.ปก 93 KB. 23
3 3.คำนำ 62 KB. 33
4 4.สารบัญ 129 KB. 28
5 5.ส่วนที่ 1 บทนำ 125 KB. 31
6 6.ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 649 KB. 39
7 8.ภาคผนวก 273 KB. 37
8 7.ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 8.40 MB. 37

แชร์ให้เพื่อน: