วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 สารบัญ 99 KB. 2
2 ประกาศ 110 KB. 2
3 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 265 KB. 2
4 2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 249 KB. 2
5 3.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 247 KB. 2
6 4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 234 KB. 1
7 5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 231 KB. 1
8 6.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 229 KB. 2
9 7.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 249 KB. 1
10 8.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 237 KB. 2
11 9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 256 KB. 2
12 10.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 251 KB. 2
13 11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 248 KB. 1
14 12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 263 KB. 1
15 13.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 249 KB. 2
16 14.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 255 KB. 2
17 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 250 KB. 2
18 16.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 244 KB. 2
19 17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 264 KB. 2
20 18.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจาก ทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 250 KB. 2
21 19.การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 241 KB. 2
22 20.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 239 KB. 2
23 21.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 247 KB. 2
24 22.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 253 KB. 3
25 23.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 233 KB. 2
26 24.การขอเลขที่บ้าน 233 KB. 2
27 25.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 233 KB. 2
28 26.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 244 KB. 2
29 27.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 277 KB. 2
30 28.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 254 KB. 2
31 29.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 252 KB. 1
32 30.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 285 KB. 2
33 31.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 241 KB. 2
34 32.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 254 KB. 2
35 34.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 256 KB. 2
36 33.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 260 KB. 2
37 35.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 254 KB. 2
38 36.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 247 KB. 1
39 37.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 230 KB. 2
40 38.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 231 KB. 2
41 39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 232 KB. 2
42 40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใด เป็นคนสาบสูญ 231 KB. 2
43 41.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 2
44 42.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 232 KB. 2
45 43.การแจ้งขุดดิน 256 KB. 2
46 44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 264 KB. 2
47 45.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 297 KB. 2
48 46.การแจ้งถมดิน 256 KB. 2
49 47.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 231 KB. 2
50 48.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 259 KB. 2
51 49.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 232 KB. 2
52 50.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 234 KB. 2
53 51.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 255 KB. 2
54 52.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543 269 KB. 2
55 53.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง 237 KB. 1
56 54.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 238 KB. 2
57 55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 243 KB. 2
58 56.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 238 KB. 1
59 57.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อใน ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 237 KB. 2
60 59.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 237 KB. 2
61 60.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 242 KB. 2
62 61.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและ เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 240 KB. 2
63 62.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 242 KB. 2
64 63.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 243 KB. 2
65 64.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 246 KB. 1
66 65.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 238 KB. 2
67 67.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 243 KB. 2
68 68.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 237 KB. 1
69 69.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 240 KB. 2
70 70.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ \"ตายหรือจำหน่าย\" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 240 KB. 2
71 71.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 241 KB. 2
72 72.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 243 KB. 3
73 73.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 241 KB. 2
74 74.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 242 KB. 2
75 75.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 242 KB. 1
76 76.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 244 KB. 2
77 77.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 238 KB. 2
78 78.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 236 KB. 1
79 79.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 233 KB. 2
80 80.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 238 KB. 2
81 81.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 2
82 82.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 240 KB. 2
83 83.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 240 KB. 2
84 84.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 235 KB. 2
85 85.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 237 KB. 1
86 86.การรับแจ้งการย้ายเข้า 237 KB. 2
87 87.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 240 KB. 2
88 88.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 238 KB. 2
89 89.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 237 KB. 2
90 90.การรับแจ้งการย้ายออก 241 KB. 2
91 91.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 242 KB. 2
92 92.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 236 KB. 1
93 93.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 236 KB. 2
94 94.การรับชำระภาษีป้าย 249 KB. 2
95 95.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 247 KB. 2
96 96.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 241 KB. 2
97 97.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 243 KB. 2
98 98.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 247 KB. 2
99 99.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 249 KB. 2
100 100. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 269 KB. 2
101 102. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 257 KB. 2

แชร์ให้เพื่อน: