วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

แชร์ให้เพื่อน: