เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 63 คน
สถิติวันนี้ 572 คน
สถิติเดือนนี้ 16009 คน
สถิติปีนี้ 129527 คน
สถิติทั้งหมด 2510919 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
แผนพัฒนาสามปี
 


ปก 464_14862_1.cover.pdf (87 KB.)
ประกาศใช้แผน 464_14863_2.notice.pdf (89 KB.)
ส่วนที่ 1 บทนำ 464_14864_3.chapter_1.pdf (136 KB.)
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 464_14865_4.chapter_2.pdf (253 KB.)
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 464_14867_5.chapter_3.pdf (365 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1-1.1 464_14868_6.strategy1-1.1.pdf (71 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1-1.2 464_14871_7.strategy1-1.2.pdf (552 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.1 464_14872_8.strategy2-2.1.pdf (160 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.2 464_14873_9.strategy2-2.2.pdf (158 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.3 464_14875_10.strategy2-2.3.pdf (144 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3-3.1 464_14876_11.strategy3-3.1.pdf (166 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3-3.2 464_14877_12.strategy3-3.2.pdf (179 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.1 464_14880_13.strategy4-4.1.pdf (144 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.2 464_14881_14.strategy4-4.2.pdf (270 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.3 464_14882_15.strategy4-4.3.pdf (156 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.1 464_14883_16.strategy5-5.1.pdf (319 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.2 464_14884_17.strategy5-5.2.pdf (325 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.3 464_14885_18.strategy5-5.3.pdf (164 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.4 464_14886_19.strategy5-5.4.pdf (159 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.1 464_14887_20.strategy6-6.1.pdf (156 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.2 464_14888_21.strategy6-6.2.pdf (268 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.3 464_14889_22.strategy6-6.3.pdf (151 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.1 464_14890_23.strategy7-7.1.pdf (251 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.2 464_14891_24.strategy7-7.2.pdf (160 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.3 464_14892_25.strategy7-7.3.pdf (169 KB.)
แบบ ผ.02 464_14893_26.pattern.02.pdf (77 KB.)
แบบ ผ.03 464_14894_27.pattern.03.pdf (279 KB.)
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 464_14895_28.chapter_4.pdf (109 KB.) 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com