วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 28 คน
สถิติวันนี้ 141 คน
สถิติเดือนนี้ 12493 คน
สถิติปีนี้ 30474 คน
สถิติทั้งหมด 2724914 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
แผนพัฒนาสามปี
 


ปก 464_14862_1.cover.pdf (87 KB.)
ประกาศใช้แผน 464_14863_2.notice.pdf (89 KB.)
ส่วนที่ 1 บทนำ 464_14864_3.chapter_1.pdf (136 KB.)
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 464_14865_4.chapter_2.pdf (253 KB.)
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 464_14867_5.chapter_3.pdf (365 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1-1.1 464_14868_6.strategy1-1.1.pdf (71 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1-1.2 464_14871_7.strategy1-1.2.pdf (552 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.1 464_14872_8.strategy2-2.1.pdf (160 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.2 464_14873_9.strategy2-2.2.pdf (158 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2-2.3 464_14875_10.strategy2-2.3.pdf (144 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3-3.1 464_14876_11.strategy3-3.1.pdf (166 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 3-3.2 464_14877_12.strategy3-3.2.pdf (179 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.1 464_14880_13.strategy4-4.1.pdf (144 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.2 464_14881_14.strategy4-4.2.pdf (270 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4-4.3 464_14882_15.strategy4-4.3.pdf (156 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.1 464_14883_16.strategy5-5.1.pdf (319 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.2 464_14884_17.strategy5-5.2.pdf (325 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.3 464_14885_18.strategy5-5.3.pdf (164 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 5-5.4 464_14886_19.strategy5-5.4.pdf (159 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.1 464_14887_20.strategy6-6.1.pdf (156 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.2 464_14888_21.strategy6-6.2.pdf (268 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 6-6.3 464_14889_22.strategy6-6.3.pdf (151 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.1 464_14890_23.strategy7-7.1.pdf (251 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.2 464_14891_24.strategy7-7.2.pdf (160 KB.)
ยุทธศาสตร์ที่ 7-7.3 464_14892_25.strategy7-7.3.pdf (169 KB.)
แบบ ผ.02 464_14893_26.pattern.02.pdf (77 KB.)
แบบ ผ.03 464_14894_27.pattern.03.pdf (279 KB.)
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 464_14895_28.chapter_4.pdf (109 KB.) 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com