วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์ - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ว่าที่ ร.ต. ประสงค์ ไชยวรรณ์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email : suthepcm@hotmail.com


โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


 ติดต่อส่วนราชการภายใน
 0 5332 9251-2
 โทรสาร
 ต่อ 106
 ห้องนายกเทศมนตรี
 ต่อ 105
 ห้องรองนายกเทศมนตรี (นายชนะ แสนใจ)
 ต่อ 130
 ห้องปลัดเทศบาล
 ต่อ 111
 ห้องรองปลัดเทศบาล
 ต่อ 104
 ห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ต่อ 112
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ต่อ 132
 กองช่าง
 ต่อ 124
 กองสาธารณสุข
 ต่อ 110
 งานทะเบียนราษฎร
 ต่อ 133
 กองการศึกษา
 ต่อ 109
 กองคลัง
 ต่อ 120, 123
 กองสวัสดิการ
 ต่อ 103
 งานจัดเก็บรายได้
 ต่อ 121
 แผนที่ภาษี
 0 5332 8081
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
 0 5332 9192
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 0 5332 9191
 ห้องรับเรื่องร้องเรียน
 0 5381 1563
 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สถานีอนามัย)
 0 5332 9029
 แพทย์แผนไทย
 0 5332 9126