วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลสุเทพ

สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email : suthepcm@hotmail.com


โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ติดต่อส่วนราชการภายใน
0 5332 9251-2
โทรสาร
ต่อ 106
ห้องนายกเทศมนตรี
ต่อ 131
ห้องรองนายกเทศมนตรี
ต่อ 130
ห้องปลัดเทศบาล
ต่อ 111
ห้องรองปลัดเทศบาล
ต่อ 104
ห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ต่อ 112
ผู้อำนวยการกองช่าง
ต่อ 132
กองช่าง
ต่อ 124
กองสาธารณสุข
ต่อ 110
งานทะเบียนราษฎร
ต่อ 133
กองการศึกษา
ต่อ 109
กองคลัง
ต่อ 120, 123
กองสวัสดิการ
ต่อ 103
งานจัดเก็บรายได้
ต่อ 121
แผนที่ภาษี
0 5332 8081
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
0 5332 9192
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0 5332 9191
ห้องรับเรื่องร้องเรียน
0 5381 1563
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สถานีอนามัย)
0 5332 9029
แพทย์แผนไทย
0 5332 9126