วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 166 คน
สถิติเดือนนี้ 5419 คน
สถิติปีนี้ 300025 คน
สถิติทั้งหมด 2681417 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมงาน "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน"
เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม พิธีนมัสการและสมโภชพระธาตุสารีริกธาตุ และกิจกรรมธรรมสัญจร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนา "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระธาตุแ... [04 ธ.ค. 2561]
 
4 ธันวาคม ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทุกร้านงดใช้ถุงพลาสติก
4 ธันวาคมนี้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ออกจากบ้านไปซื้อของตามห้าง ตามร้านสะดวกซื้อ พกถุงผ้าหรือตะกร้าไปด้วยนะคะ  [19 พ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
นายก ทต.สุเทพ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
29 พฤศจิกายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมทางด้านการบ... [29 พ.ย. 2561]
 
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน&quo
15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ก... [15 พ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประก่าศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03 ธ.ค. 2561]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้าน โป่งน้อย ตำบลสุเทพ
[16 พ.ย. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วังบัวบาน
วังบัวบาน    วังบัวบาน เป็นชื่อวังน้ำที่อยู่เบื้องล่างชะง่อนผาสูงบริเวณเหนือน้ำตกห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ วังน้ำนี้เดิมเรียกว่า "วังคูลวา" หรือ "วังกุลา" ด้วยมีเรื่องเล่ามาก่อนว่ามี "คูลวา-กุลา"ซึ่งหมายถึงแขกคนหนึ่งพลัดตกลงไปตายในวังน้ำแห่งนี้ คำว่า "คูลวา-กุลา" ในภาษาล้านนาหม...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
เสียงดนตรีจากร้านเหล้า ฮิมดอย boxbox Nuttanon 09 ธ.ค. 61[23:11] 2/0
เสาสัญญาณโทรศัพท์ มัจจุราชเงียบ ชาวบ้านหมู.. 06 ธ.ค. 61[10:55] 10/0
ถนนที่ไร้วินัย-ไร้วัฒนธรรม เฉลิมพล 26 พ.ย. 61[06:57] 24/1
สอบถามเรื่องร้านเหล้า ฝั่งตรงข้ามร้านกาแ.. Teerawut n.. 14 พ.ย. 61[23:28] 44/1
ขอรบกวนตัดต้นไม้ใหญ่ ซึ่งต้องใช้กระเช้า ราตรี 08 พ.ย. 61[13:09] 45/1
ขยะจากพลาสติก-เทศบาลคิดอย่างไร? เฉลิมพล แซ.. 08 พ.ย. 61[08:28] 31/0
ถนนเป็นหลุม วิโรจน์ 24 ต.ค. 61[23:07] 49/1
ร้านเหล้า เสียงดัง ผู้อาศัยใน.. 09 ต.ค. 61[00:08] 86/2
ขอบคุุณกู้ภัย ต.สุเทพ จินตนา 03 ต.ค. 61[19:14] 81/3
ลดการเผา วิทยา 29 ส.ค. 61[20:57] 82/1
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com