เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 79 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 17932 คน
สถิติปีนี้ 213316 คน
สถิติทั้งหมด 2594708 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
 
 
 
  นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
 
     คุยกับนายกเทศมนตรี
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
[16 ส.ค. 2561]
 
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล
[03 ส.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
กิจกรรม
 
ทต.สุเทพ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ณ วัดโป่งน้อย เมื่อ 18 สิงหาคม 2561 [18 ส.ค. 2561]
 
ทต.สุเทพ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2561
16 สิงหาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.อุดม อินอยู่ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชา... [16 ส.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็ดทรอนิกส์(e-bidding) และร่างขอบเขตงาน TOR จัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)
วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม 2561   วันที่สิ้นสุดประกาศ  24 สิงหาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th ... [21 ส.ค. 2561]
 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
[20 ส.ค. 2561]
 
 อ่านทั้งหมด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 
กำหนดวิธีขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 2560
[21 มี.ค. 2561]
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า รวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
[18 เม.ย. 2560]
 
 อ่านทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย
ร้อยทวารบาล บ้านเทวาลัย เป็นตำหนักเทพหอศิลป์จิตรกรรมไทยซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2541 ผู้ก่อตั้งคือนายเข้ม มฤคพิทักษ์ มีความเป็นมาคือ ภูมิหลังผู้ก่อตั้งเกิดบนเรือนไม้โบราณริมแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงผูกพันกับไม้มาตั้งแต่เด็กโตขึ้นได้สะสมไม้เอาไว้มากมาย ปี 2541 ได้สร้างบ้านไม้เพื่อเป็นบ้านอยู่อ...

 
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา


 
เว็บบอร์ด
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สอบถามหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ สิ่งปลูกสร.. ธนวันต์ 16 ส.ค. 61[16:08] 5/1
ขอบคุณช่างไฟฟ้า ลูกบ้านชญย.. 10 ส.ค. 61[09:16] 12/0
การก่อสร้างต่อเติมของ หอพักภูวรเพลส บ้าน.. สมยศ 01 ส.ค. 61[11:04] 39/2
แจ้งไฟกิ่งเสีย ปชช.ในพื้น.. 02 ก.ค. 61[20:59] 45/1
ร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัยร.. TW 27 มิ.ย. 61[10:54] 89/1
กลุ่มงานเยาวชนเทศบาล นภัสลดา 18 มิ.ย. 61[10:52] 70/1
ขยะขิ้นใหญ่สามารถิ้งได้ที่ไหน เรนุกา 06 มิ.ย. 61[10:10] 83/0
หญ้าข้างทางรก ศิวดล 28 พ.ค. 61[22:07] 73/1
เรื่องเก็บขยะ PT 26 พ.ค. 61[18:39] 88/1
กลุ่มชมรมคนรักสุขภาพ รักสุขภาพ 26 พ.ค. 61[14:59] 87/2
ตั้งกระทู้   อ่านทั้งหมด  
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com