วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 139 คน
สถิติเดือนนี้ 5392 คน
สถิติปีนี้ 299998 คน
สถิติทั้งหมด 2681390 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เชิญร่วมงาน "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" <04 ธ.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม พิธีนมัสการและสมโภชพระธาตุสารีริกธาตุ และกิจกรรมธรรมสัญจร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนา "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) วัดโป่งน้อย และวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กำหนดการ 2151_15412_CCF04122561.pdf (1.70 MB.)
4 ธันวาคม ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทุกร้านงดใช้ถุงพลาสติก <19 พ.ย. 61>

4 ธันวาคมนี้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ออกจากบ้านไปซื้อของตามห้าง ตามร้านสะดวกซื้อ พกถุงผ้าหรือตะกร้าไปด้วยนะคะ 
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ <05 พ.ย. 61>
ประกาศ 2139_15362_CCF05112561.pdf (3.43 MB.)
ขอเชิญร่วมมุทิตาจิต อาจาย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ วันที่ 30 พ.ย.61 นี้!!!! <30 ต.ค. 61>

ขอเชิญร่วมมุทิตาจิต อาจาย์เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รับชมการแสดง ศิลปะ ดนตรี กวี ศรีสุเทพ เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ

ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ

-วงดนตรีทิพย์ มหาวิทยาลัยพายัพ

-การแสดงสาขา การแสดงคณะวิจิตรศิลป์ มช.

-วงดนตรีหาจังหวะ

-สุนทรีย์ เวชานนท์

-วงดนตรีเวียงสวรรค์ ม่อนฝ้าย

-วงดนตรีดอยเต่าวาไรตี้

-ตลาดศิลปะ และกาดต้องชม  
2138_15359_58407.pdf (1.54 MB.)
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ <25 ต.ค. 61>
ประกาศ 2136_15356_CCF25102561.pdf (415 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <08 ต.ค. 61>
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2133_15353_img141.pdf (29 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <02 ต.ค. 61>
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เข้าเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2132_15352_img140.pdf (35 KB.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ <01 ต.ค. 61>
ประกาศ 2130_15351_CCF02102561.pdf (591 KB.)
ประกาศ เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 <24 ก.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2128_15347_img138.pdf (108 KB.)
ประกาศ เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ <16 ส.ค. 61>
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งวายงานประเภทวิชาการ 2106_15322_12346.pdf (7.39 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com