วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 20 คน
สถิติเดือนนี้ 12372 คน
สถิติปีนี้ 30353 คน
สถิติทั้งหมด 2724793 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน <12 ก.พ. 62>

ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จะได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส     /ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตามความจำเป็น และเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของครอบครัวยากจน/ด้อยโอกาส ที่มีสภาพทรุดโทรม ผุพัง ให้คนในครอบครัวเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสมควรแก่อัตภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการในการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยสามารถยื่นแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ2182_15473_001.pdf (1.52 MB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <11 ก.พ. 62>
2181_15472_CCF11022562_0002.pdf (1.88 MB.)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) <30 ม.ค. 62>
2177_15467_CCF30012562.pdf (759 KB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) <18 ม.ค. 62>
2172_15449_CCF18012562_0001.pdf (906 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <18 ม.ค. 62>
2171_15448_CCF18012562.pdf (1.28 MB.)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 <15 ม.ค. 62>
2167_15440_CCF15012562.pdf (4.18 MB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ <09 ม.ค. 62>
2166_15439_Jan 9, Doc 2.pdf (712 KB.)
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร <09 ม.ค. 62>
2165_15437_Jan 9, Doc 1.pdf (267 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ <28 ธ.ค. 61>
ประกาศ 2159_15424_CCF28122561.pdf (603 KB.)
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ <20 ธ.ค. 61>
ประกาศ 2156_15417_CCF20122561.pdf (1.95 MB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com