วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 666 คน
สถิติเดือนนี้ 5919 คน
สถิติปีนี้ 300525 คน
สถิติทั้งหมด 2681917 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558 <20 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพของเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558

ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2558

ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน 2558

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ชำระได้ตลอดปี

โดยท่านสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โทร.053-329251-2 ต่อ 121 / โทรสาร ต่อ 106

 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2558 1188_11936_10657501_10203242591722021_742494115_n.pdf (49 KB.)
จัดทำช่องทางพิเศษแยกบ้านอุโมงค์ เริ่มเปิดทดลองใช้งานแล้ววันนี้ <17 ธ.ค. 57>

เจ้าหน้าที่จราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันดำเนินการจัดทำช่องทางพิเศษ ณ แยกบ้านอุโมงค์ ถนนคันคลองชลประทาน โดยเริ่มเปิดทดลองการใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการจราจร ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เดินทางด้วยความระมัดระวัง
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 <16 ธ.ค. 57>
ประกาศรับสมัคร 1363_13131_scan0001 (3).pdf (57 KB.)
ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา <28 พ.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น.โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างประจำปี 2557 และมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <20 พ.ย. 57>

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "50 ปี มช.ร่วมปั่นสานความดีตามรอยพ่อ"ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 6.00 น.เป็นต้นไป สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-943014
ขอเชิญร่วมงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7" <29 ต.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน "ตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 7"  ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2257 ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลท่าศาลาขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ณ บิ๊กซีอารีน่า ดอนจั่น <15 ต.ค. 57>

เทศบาลตำบลท่าศาลาขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2557 ณ บิ๊กซีอารีน่า ดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันหนูน้อยนพมาศ คุณยายนพมาศ และริ้วขบวนแห่กระทงใหญ่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้ารับฟัง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <24 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เชิญรับฟังประชุมสภาฯ 1128_11121_scan0003.pdf (14 KB.)
ขอเชิญรับบริการศูนย์ดำรงธรรม 1567 <17 ก.ย. 57>

ศูนย์ดำรงธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือ ของส่วนราชการทุกกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณธรรม รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ โดยศูนย์ดำรงธรรมจะบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) งานบริการส่งต่อ บริการให้ข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติการเร่งด่วนของรัฐบาล และดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ โทร. 1567 หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง และ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยแก้ว <10 ก.ย. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยแก้ว โดยจะดำเนินการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2558 เนื่องจากสะพานปัจจุบันมีสภาพชำรุด โดยจะทำการปรับปรุงสะพานน้ำตกห้วยแก้วให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com