ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 615 คน
สถิติเดือนนี้ 15394 คน
สถิติปีนี้ 249875 คน
สถิติทั้งหมด 1087662 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <05 ส.ค. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 11  สิงหาคม  2553 เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

          ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2553
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 470_629_05082553.pdf (108 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <05 ส.ค. 53>
001การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 466_625_ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ.pdf (64 KB.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) <14 ก.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556)

----------------------------------------

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556)

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพและผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติให้

ใช้เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556) เรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สามารถอ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)

ได้ที่นี่ http://www.suthep.go.th/about.php?id=3

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) 366_164_2554-2556-001.pdf (168 KB.)
ตารางการพ่นเคมีจำกัดยุงในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <07 ก.ค. 53>
ตารางการพ่นเคมีกาจัดยุงลาย 358_158_000001.pdf (274 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 <10 มิ.ย. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 วันที่ 17  มิถุนายน  2553  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

        ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2553
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 469_628_10062553.pdf (107 KB.)
ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องปิดน้ำเพื่อซ่อมเครื่องสูบน้ำ... <01 มิ.ย. 53>

 

 

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม จำดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ที่สถานีผลิตน้ำอุโมงค์เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องสูบน้ำส่งไปยังถังจ่ายน้ำวัดป่าแดงชำรุด

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลในบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

  • ชุมชนวัดโป่งน้อย
  • ชุมชนวัดร่ำเปิง
  • ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชุมชนหลังวัดเจ็ดยอด
  • ชุมชนช่างเคี่ยน
  • ชุมชนหนองฮ่อ
  • บริเวณถนนห้วยแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 3479 ต่อ 116

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <25 พ.ค. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553


     
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 3  มิถุนายน  2553  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

          ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 468_627_25052553.pdf (108 KB.)
เชิญเที่ยวงาน ถนนคนเดินและเทศกาลลิ้นจี่บ้านดอยปุย <18 พ.ค. 53>

 

 

โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยปุย ร่วมกับ ประชาชนบ้านดอยปุย

ได้จัดงาน ถนนคนเดินและเทศกาลลิ้นจี่บ้านดอยปุย

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ บ้านดอยปุย หมู่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านดอยปุย และประชาสัมพันธ์

ไม้ผลประจำฤดูกาลของบ้านดอยปุยให้กับนักท่อเที่ยวและผู้ที่สนใจ

 

ในงานเที่ยวชมและเลือกซื้อลิ้นจี่สดจากสวน และสินค้าหัตถกรรมของชุมชนบ้านดอยปุย

เลือกซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักปลอดภัย ชิมกาแฟดอยปุย

ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง การแข่งขันกินลิ้นจี่ การประกวดลิ้นจี่คุณภาพดี

การแข่งขันประกอบอาหารชนเผ่าม้ง การประกวดการรวบรวมพันธุ์พืชหายากยอดดอยปุย

 


ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 สืบตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย <22 เม.ย. 53>

การแข่งขันวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เมื่อเวลา 9.30 น. ปรากฏว่าได้รับความสนใจมีผู้ติดตามข่าวสารนี้กันมาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบล ขอสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันให้แก่ผู้สนใจทราบดังนี้

1. การแข่งขันมินิมาราธอน
         1.1    ชื่อกิจกรรม "ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย สืบสานตำนาน 75 ปี เบิกทางขึ้นดอยสุเทพ"
        1.2    เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัยและเทศบาลตำบลสุเทพ ที่นอกจากจะมีรายการการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมสำคัญทางศาสนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปในคราวเดียวกันด้วย
         1.3    เป็นการแข่งขันวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         4.4    ระยะทางการแข่งขันมินิมาราธอน ประมาณ 11 กิโลเมตร  จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย(เชิงดอยสุเทพ) ถึงหน้าบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
         1.5    เริ่มการแข่งขันเวลา 06.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งตรงกับวันแห่งการเปิดให้รถยนต์ขึ้นดอยสุเทพได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2478
         1.6    ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
    บุคคลทั่วไปชาย        บุคคลทั่วไปหญิง
    อายุไม่เกิน 19 ปี        อายุไม่เกิน 19 ปี
    อายุ 20 – 29 ปี        อายุ 20 – 29 ปี
    อายุ 30 – 34 ปี        อายุ 30 – 39 ปี
    อายุ 35 – 39 ปี        อายุ 40 – 49 ปี
    อายุ 40 – 44 ปี        อายุ 50 ปีขึ้นไป
    อายุ 45 – 49 ปี       
    อายุ 50 – 54 ปี       
    อายุ 55 – 59 ปี       
    อายุ 60 – 64 ปี       
    อายุ 65 ปีขึ้นไป       

        1.7    รางวัลชนะเลิศ ผู้ชนะเลิศรวมประเภทชายและหญิงจะได้รับเงินรางวัลคนละ 2,000 บาท ส่วนลำดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มจะได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 200 บาท รวมทั้งเหรียญที่ระลึกที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
        1.8    ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 200 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อคอกลมที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมนี้ 1 ตัว พร้อมพระผงครูบาศรีวิชัยรุ่นหลังเตารีด คนละ 1 องค์ (นำดินจากพระธาตุดอย      สุเทพมาผสมกับมวลสารอื่น ๆ)
        1.9    ดาวน์โหลดโบรชัวร์กิจกรรมได้  คลิกที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่คุณกมล โทรศัพท์ 085-8680500 คุณสรศักดิ์ 081-8837111 คุณนิพนธ์ 081-8834731 และคุณทวีป 081-9984917
 
2.    การจัดริ้วขบวนแห่รูปครูบาศรีวิชัย
    ในกิจกรรมวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย และเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่ครูบาศรีวิชัยและคณะนำรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2478 โดยการนำรถยนต์โบราณ (ของคุณสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์)ซึ่ง มีอายุ 94 ปี แห่รูปเหมือนครูบาศรีวิชัยพร้อมเครื่องสักการะตามประเพณีของล้านนาตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปจนถึงลานจอดรถยนต์ของหมู่บ้านดอยสุเทพ แล้วจัดริ้วขบวนร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และชนเผ่าต่าง ๆ นำรถยนต์โบราณไปสู่บันไดนาคของวัดดอยสุเทพ
    เสร็จสิ้นการแห่ริ้วขบวนแล้ว จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์และเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาเวลา 12.00 น.

3.    การรับมอบหรือสั่งของของที่ระลึก
    เนื่องจากวันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นวันครบรอบ 75 ปีที่ครูบาศรีวิชัยและคณะนำรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก หรือเป็นการเปิดทางขึ้นดอยสุเทพอย่างเป็นทางการครั้งแรก ถือว่าเป็นความสำคัญวันหนึ่ง ดังนั้นในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ จึงเปิดให้แจกของที่ระลึก และสั่งของของที่ระลึกดังนี้
        3.1    ผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับแจกพระผงครูบาศรีวิชัย โอกาสครบรอบ 75 ปี เปิดทางขึ้นดอยสุเทพ (รับมอบ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในวันที่ 30 เมษายน 2553)
        3.2    นอกจากผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ความสนใจได้ครอบครองเหรียญที่ระลึกดังกล่าวด้วยเช่นกัน คณะผู้จัดงานจึงได้จัดเหรียญที่ระลึกเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 999 เหรียญ (มีหมายเลขกำกับทุกเหรียญ) ไว้เพื่อการบูชาเพื่อนำรายได้ไปใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน เหรียญละ 199 บาท ท่านสามารถสั่งจองได้โดย(หมายเหตุค่าจัดส่งเหรียญ 60 บาท ต่อ 1เหรียญ) ดาวน์โหลดใบสั่งจอง คลิกที่นี่

4.    รายได้ที่ได้รับ
    เนื่องจากงานวิ่งการกุศลดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จากค่าสมัครแข่งขัน และจากการบูชาเหรียญที่ระลึก รายได้ที่เหลือจากการดำเนินงานทั้งหมด จะทำการมอบให้แก่มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ และมูลนิธิครูบาศรีวิชัย
    หากท่านมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนร่วมดำเนินกิจกรรมผ่านบัญชีธนาคาร หรือธนาณัติดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อระบุการสนับสนุนเงิน คลิกที่นี่
        4.1    ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 ใน นามคุณชวนพิศ เพลัย
        4.2    บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วิ่งมินิมาราธอน 75 ปี เปิดทางขึ้นดอยตามรอยครูบาฯ” เลขที่ 521-0-33701-4
     พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายหรือโอนไปที่ คุณชวนพิศ เพลัย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 
กำหนดการวิ่งการกุศล ดอยสุเทพมินิมาราธอน 2553 342_149_Program.pdf (61 KB.)
กำหนดการสืบสานปีใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553 <10 เม.ย. 53>

กำหนดการงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2553

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วันที่  18 เมษายน 2553

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

**************************************

เวลา  14.00 น.                       *  คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน

เวลา  15.30 น.                       * ผู้เข้าแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง (หมูและเนื้อ) มาถึงบริเวณจัดงาน

เวลา  16.00 น.                      *  ขบวนแห่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลสุเทพ ชุมชน หมู่บ้านพร้อมกัน

                                                  และตั้งขบวนแห่ตามจุดที่กำหนด ณ บริเวณวัดโป่งน้อย และแห่ไปยัง  

                                                  บริเวณงาน

เวลา 17.00 น                          *  ผู้สูงอายุมาถึงบริเวณจัดงาน และลงทะเบียนเข้านั่งประจำที่

เวลา 17.30 น.                          * ขบวนแห่มาถึงบริเวณงาน และตั้งขบวนตามจุดที่กำหนด
เวลา 17.45 น.                          * พิธีเปิดงาน
-          ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน

-          นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวเปิดงาน

เวลา 18.00 น.                          * พิธีสงฆ์
เวลา 18.30 น.                          *  พิธีดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และผู้ทรงคุณวุฒิ
-          เชิญผู้ที่จะรับการดำหัวขึ้นเวที
-          ตัวแทนชุมชน/ประชาชนทั่วไปขึ้นไปดำหัวตามลำดับ
-          ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้พร
                                                *  พิธีดำหัวผู้สูงอายุ
-          บายศรีสู่ขวัญ ผู้สูงอายุ
-          มอบของดำหัวให้ผู้สูงอายุ
-          ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวให้พร
เวลา  19.00 น                          *  นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเปิดซุ้มอาหารและเดินตรวจซุ้มอาหาร
-          เชิญผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
เวลา  19.15 น.                         *  การแสดงบนเวที
เวลา  19.30 น.                         * คณะกรรมการประกวดลาบพื้นเมืองส่งผลการประกวด
 เวลา  20.00 น.                        * ประกาศผลการประกวดพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร
                                            แก่ทีมที่ชนะการประกวด

-------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ          - กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
    - การแต่งกาย   :  ผู้สูงอายุ เสื้อสีขาว , กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลสุเทพเสื้อฟอร์ม กางเกงขายาว ผู้ร่วมงาน ชุดพื้นเมือง (ม่อฮ่อม)


 

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com