วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 588 คน
สถิติเดือนนี้ 5841 คน
สถิติปีนี้ 300447 คน
สถิติทั้งหมด 2681839 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <09 ต.ค. 56>
รายละเอียด 870_8292_scan0004.pdf (18 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ <08 ต.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 1110_10990_1.Notice.doc (154 KB.)
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา <24 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันรวมถึงบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2556ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลา 30 วัน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล    สุเทพ
 โดยให้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

1.หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อถึงสำนักทะเบียน

2.แบบแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าว(มีตราประทับ/ลงลายมือชื่อกำกับ)

3.แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว(มีตราประทับ/ลงลายมือชื่อกำกับ)

4.ใบทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว(มีตราประทับ/ลงลายมือชื่อกำกับ) 

5.รูปถ่ายแรงงาน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากต้องการสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-329476 


รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <05 ก.ย. 56>


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี2556 วันที่15 สิงหาคม 2556 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <24 ส.ค. 56>
รายละเอียด 862_8157_scan3.docx (87 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง แจ้งกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 <10 ก.ค. 56>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 1070_10540_080756.pdf (15 KB.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้ง2 ประจำปี2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ <08 ก.ค. 56>
รายละเอียด 861_8156_scan2.docx (84 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลสุเทพ <28 มิ.ย. 56>
รายละเอียด 850_8031_scan0001.pdf (14 KB.)
ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล <26 มิ.ย. 56>
รายละเอียด 838_7399_scan0003.pdf (54 KB.)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 <16 พ.ค. 56>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 1069_10539_140556.pdf (16 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com