เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 488 คน
สถิติเดือนนี้ 39741 คน
สถิติปีนี้ 240715 คน
สถิติทั้งหมด 1808813 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ สามารถยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ <28 ต.ค. 54>

เบี้ยความพิการ
  คนพิการที่ยังไม่ได้เงินเบี้ยความพิการ
สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 ของปีงบประมาณ ๒๕๕๖ได้แล้ว  ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔โดยจะสามารถเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ได้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป"สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐-๕๓๘๑-๑๕๖๑-๓
ใน วัน และเวลาราชการคุณสมบัติคนพิการที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ มีดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีสมุดประจำตัวคนพิการ
๓. เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ
๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
                ๑. คนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ คนพิการอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
                ๒. คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจกรอกรายละเอียดคำขอตามแบบที่กำหนด โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
                ๓. คนพิการ ต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนี้
                                 ๓.๑ สมุดประจำตัวคนพิการ
                                 ๓.๒ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
                                 ๓.๓ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
112 537_1958_2554-10-27 13-58-56_0021.jpg ()
ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2554 <21 ต.ค. 54>
รายละเอียด 663_4395_54.pdf (13 KB.)
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ <20 ต.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 21ตุลาคม 2554

โดยให้บริการทำฟันฟรี(ตรวจฟัน / ถอนฟัน/ ขูดหินปูน)

 ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.
001 534_1871_p1.pdf (154 KB.)
ประกาศด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง บัดนี้ทางเทศบาลตำบลสุเทพพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ <19 ต.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเรื่องงานทะเบียนพาณิชย์ จากส่วนกลางให้บริการประชาชนในพื้นที่ บัดนี้เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมเปิดให้บริการงานด้านทะเบียนพาณิชย์ โดยสามารถ ติดต่อได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ในเวลา 08.30 -16.30 น. ติดต่อสอบถาม 053-277-429 ต่อ121 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ <17 ต.ค. 54>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐  ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ดังเอกสารดังนี้
001 529_1833_scan0005.pdf (97 KB.)
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <17 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ
_____________________
                    ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้
004 533_1869_4.111.pdf (181 KB.)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <13 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลสุเทพ
_____________________
                        ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลตำบลสุเทพ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารแนบรายละเอียดดังนี้


004 531_1839_004.p2.pdf (181 KB.)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <07 ต.ค. 54>

ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ โดยจ้างแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพรายวัน จำนวน  ๒ อัตรา ตามอัตราค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่

ตามเอกสารแนบดังนี้
001 526_1719_thai.pdf (211 KB.)
002 526_1721_หลักสูตรและสถาบันที่ผ่านการรับรอง_4.pdf (510 KB.)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ต.ค. 54>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ
---------------------------
                    ด้วย  เทศบาลตำบลสุเทพ  ได้จัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ระยะ  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) โดยกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ ดังนี้


001 528_1875_nn1.pdf (181 KB.)
002 528_1876_pt.pdf (198 KB.)
003 528_1877_d1.pdf (216 KB.)
เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <19 ก.ย. 54>เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่            เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ (สัจจะออมทรัพย์วันละบาท) ขึ้น โดยมีคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการทางเลือก ที่ประชาชนสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย

          ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อสมาชิกผ่านการส่งเงินออมสมทบเข้ากองทุน ครบ 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการรับขวัญเด็ก สวัสดิการด้านการรักษาพยายาบาล สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ศพ ตลอดจนสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ สวัสดิการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระเบียบกองทุนฯ กำหนด

          เทศบาลตำบลสุเทพ โดยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ ได้กำหนดเปิดตัวกองทุนฯ ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดรับเงิบสมทบจากสมาชิกกองทุนฯ โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดตัวกองทุนฯ

          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนและนำเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รายละ 365 บาท ต่อปี ในวันที่ 26 กันยายน 2554 รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถสมัครได้ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยคุณสมบัติของสมาชิก คือ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
โทรศัพท์ 0 5381 1561 ต่อ 107

  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com