ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 131 คน
สถิติเดือนนี้ 2030 คน
สถิติปีนี้ 236511 คน
สถิติทั้งหมด 1074298 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) <01 เม.ย. 53>

ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------
ด้วย เทศบาลตา บลสุเทพ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตา บลสุเทพ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยมีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายตามโครงการ
ปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตา บลสุเทพ จา นวนเงิน 520,000 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจาปี 2553 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง
สาธารณสุข จา นวนเงิน 3,000,000 บาท นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (เพิ่มเติม) สาหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553


ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 384_197_01042553.pdf (126 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข <13 มี.ค. 53>

 
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

  เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข
          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49,103 (1)

          สภาเทศบาลตำบลสุเทพได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข  ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1  วันที่  13  มีนาคม  2553  จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุขดังนี้

             1. นายพนา เลาว้าง              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
             2. นางอำพรรณ์ เอี่ยมวัฒน์      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             3. นายณรงค์ คำเรือน            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             4. นางเหรียญ ปวงเมา          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 1
             5. นายโกวิท ลัภพระบุตร        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เขต 2
       
          ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข 472_631_13032553.pdf (110 KB.)
วิกฤติการเงินและการคลัง ข่าวประชาสัมพันธ์จากอปท <01 มี.ค. 53>

วิกฤติการเงินและการคลังในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2553 โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มีเม็ดเงินขาดหายไปประมาณ 45-50 %

 

แม้ต่อมารัฐบาลจะจัดสรรงบไทยเข้มแข็งลงไปช่วย แต่ปรากฏว่างบก้อนนี้ได้ไปสร้างความสับสนให้กับ อปท.เป็นอย่างมาก

หลังจากที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดหายไปจากสัดส่วน 25% ที่เคยได้รับจากปีงบประมาณ 2552 โดยขอให้ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเร่งหาทางช่วยเหลือ ซึ่งนายอภิสิทธิได้ออกมารับปากอย่างแข็งขันว่าจะหาทางจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปให้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ปี 2551

ดังนั้น เมื่อมีการจัดสรรงบอุดหนุนงวดแรกไป โดยได้รับแจ้งว่าในปีนี้จะได้รับเพียงงวดเดียว และจะไม่มีการจัดสรรเงินเพิ่มให้อีก และขอให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งไปปรับลดงบประมาณเอาเอง ว่าโครงการใดควรจะดำเนินการหรือโครงการใดควรจะยกเลิก ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในอาการระส่ำระสาย เนื่องจากหลายแห่งได้เสนอโครงการไทยเข้มแข็งไปแล้ว ไม่ได้เตรียมการไว้เพื่อใช้จ่ายตามงบปกติในปี 2553 ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนให้แก่พนักงานในช่วงปลายปีงบประมาณ  รวมถึงกระทบกับโครงการต่างๆที่วางแนวทางเอาไว้แล้ว

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายก ส.ท.ท. เปิดเผยว่า โดยภาพรวมแล้วงบประมาณ ปี 53 ของรัฐบาล เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าปี 52 ดังนั้นรัฐบาลจึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามฐานของปี 51 มาใช้ในปี 53 ฉะนั้น ตัวเลขงบประมาณที่วางไว้จึงเกิดความคลาดเคลื่อน

“ในปี 2552 เราได้เงินอุดหนุน 57,000 ล้าน แต่ในปี 53 นี้เราได้มาแค่ 29,000 ฉะนั้นตัวเลขก็จะหายไปเกือบ 50% เป็นงบอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นที่มาแบ่งเป็นรายหัวทั่วไป ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบมาให้เพียงแค่งวดเดียวเท่านั้น  เงินอุดหนุนนี้ทุกเทศบาลได้หมดแล้ว อบต. อบจ. ก็ได้ไปหมดแล้วเช่นกัน รวมทั้งเมืองพัทยาด้วย”

นายประภัสร์กล่าวว่า ในปี 53 งบของท้องถิ่นที่ขาดหายไป เนื่องจากไปผูกติดกับเงินช่วยเหลือเรื่องผู้สูงอายุ และ อสม. ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยค่าใช่จ่ายเหล่านี้รัฐบาล นำเข้าไปอยู่ในงบท้องถิ่น 25%  ฉะนั้นงบอุดหนุนทั่วไปจึงขาดหายไป เป็นการเพิ่มงบอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าไป แต่ตัวเลขเท่าเดิม

“เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าปีนี้จะมีปัญหาในการบริหาร จึงได้เรียกร้องรัฐบาล ขอให้ท่านนายกอภิสิทธิ์ช่วย ท่านก็รับปากว่าจะหาเงินมาเพิ่มให้อีก ท้ายสุดรัฐบาลได้จัดสรรงบไทยเข้มแข็งมาให้ 23,000 ล้าน ซึ่งเป็นเงินกู้โดยใช้เป็นฐานของท้องถิ่น และให้ อบต. กับเทศบาลนำไปแบ่งกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เงินส่วนนี้ควรจะเป็นงบช่วยเหลือท้องถิ่น ไม่ใช่เป็นงบก้าวหน้า ซึ่งเป็นงบไทยเข้มแข็ง เพราะว่าข้อเท็จจริงจากเดิม อปท.จะตั้งงบไว้ 100% แต่ได้มาจริง แค่ 40%  และได้มาแค่งวดเดียว ฉะนั้นท้องถิ่นส่วนใหญ่ติดลบ 50% เงินที่ อปท.ได้มา 23,000 ล้าน ต้องเอาไปชดเชย 50 % ให้พออยู่ได้ก่อน ตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ระบุให้แบ่งตามนโยบายรัฐ ตามรายหัว แบ่งตามจำนวนประชากร และตามจำนวนท้องถิ่น”

    “ทางแก้ตอนนี้ก็คือ ประการแรก เราจะขอให้ทางกรมส่งเสริมฯทำหนังสือชี้แจงไปให้จังหวัด ทราบว่าท้องถิ่นจะขอใช้งบไทยเข้มแข็งตามขั้นตอนในเทศบัญญัติก่อน ถ้าเหลือจากนั้นแล้วจึงจะเอาไปทำงบก้าวหน้า ประการที่สอง เราจะขอขยายระยะเวลาเพราะว่าระยะเวลาเขากำหนดว่าให้ส่งอะไร อย่างไร เมื่อไร ก็ขอขยายระยะเวลาให้ท้องถิ่นได้ไปแก้ไขโครงการเสียใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้รับเรื่องนี้ไปดำเนินการ รวมถึงการแก้ไขคณะกรรมการในการพิจารณา ประการสุดท้ายเราอาจจะต้องร้องขอไปยังทางนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณมาให้อีก ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงบไทยเข้มแข็ง เพราะถ้าไม่ได้เงินมาเพิ่มก็จะมีปัญหามากมาย ท้องถิ่นทั้งหลายจะมีผลกระทบและเดือดร้อนกันไปหมด” นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลกล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     ที่มา   ข่าวจาก อปท นิวส์  ปีที่ 4  ฉบับที่87 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -28 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 <18 ก.พ. 53>


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 

        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาเทศบาลตำบลสุเทพ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

        ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2553ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 467_626_18022553.pdf (108 KB.)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) <08 ก.พ. 53>


ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)
-------------------------------------

ด้วย เทศบาลตาบลสุเทพ ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จา นวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,635,000 บาท
(แปดล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการจัดทา แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ.
2553 (เพิ่มเติม) สาหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 385_198_08122552.pdf (124 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 <14 ม.ค. 53>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553
        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาขนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

        ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพได้ดำเนินการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน จำนวน 14 กระบวนงาน ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่    14  เดือน  มกราคม   พ.ศ.2553


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2553 474_633_14012553.pdf (140 KB.)
ประกาศจากสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ <14 ม.ค. 53>

กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ   แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มาติดต่อรับใบประกาศพระเครื่องท่านสามารถติดต่อรับได้ที่กองการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ หรือโทรสอบถามได้ที่ 053-329192 ในเวลาทำการ
ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552 <28 ธ.ค. 52>ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552
-------------------------------------


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตา บลสุเทพ ได้ดา เนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ประจา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)
เทศบาลตา บลสุเทพ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตา บลสุเทพ ประจา ปี
2552 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
ประกาศ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจาปี 2552 386_199_08122552.pdf (124 KB.)
รับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ <16 ธ.ค. 52>

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

----------------------------------------


                                ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จะดำเนินการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

เพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  ตามรายละเอียดที่แนบมานี้รายละเอียดการรับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 324_132_16122552-001.pdf (232 KB.)
หนังสือขอขอบคุณ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย <15 ธ.ค. 52>สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ส่งหนังสือขอบคุณ เรื่อง การสนับสนุนเงินจำนวน 3,000.- บาท

เพื่อร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขันโลว์ลิ่งการกุศล สสท. เชียงใหม่หนังสือขอบคุณ 325_133_scan0002.jpg (362 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com