วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

อ่าน 6 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพกำหนดจัดงาน

วันที่ 8 เมษายน 2553

อ่าน 11 ครั้ง