วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

อ่าน 7 ครั้ง

ประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 2 กรกฎาคม 2552

อ่าน 8 ครั้ง