วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 582 คน
สถิติเดือนนี้ 5835 คน
สถิติปีนี้ 300441 คน
สถิติทั้งหมด 2681833 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการ <15 ส.ค. 51>

 


 

ขอเชิญร่วมส่งทีมเปตองคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการ

เฉลิมพระเกียรติ   12  สิงหา  มหาราชินี 

ในวันที่  23  สิงหาคม  2551   เวลา  8.30 น. – 16.00 น. 

ณ  สนามเปตอง  บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 


------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

โทร.  053-999282  ,  081-9525164  (คุณสายพิณ  ยานะ)
  โทรสาร  053-999222


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!! <06 ส.ค. 51>เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดงาน "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว"....พิเศษแม่เข้าชมฟรี!!
 

     ดร.อุปถัมภ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันที่  12 สิงหาคม 2551

 

     ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยถึงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในปีนี้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้มาใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว  โดยเปิดโอกาสให้คุณแม่ทุกคน ใช้สิทธิในการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ได้ใช้เวลาในวันพิเศษกับลูกๆ  พร้อมสัมผัสและชมความน่ารักของลูกสัตว์อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในปีนี้กิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงความอลังการของการแสดงน้ำพุดนตรีที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการฉายพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา 76 พรรษา และแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย

 

     สำหรับกิจกรรมพิเศษ "12 สิงหา ลูกพาแม่เที่ยว" เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยได้จัดแสดงและสาธิตการเลี้ยงดูลูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์เมื่อไม่นานมานี้  อาทิ  ม้าแคระ  ลีเมอร์ขาวดำ  หมีขอ เสือพูม่า  ลูกเสือขาว  สมเสร็จ  อูฐสองโหนก เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดให้เข้าชมและร่วมสัมผัสได้ในเวลา 10.00 น.- 11.30 น. และ 15.00น.-17.00 น. เพียง 2 รอบเท่านั้น และหากลูกๆ ท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอยากแสดงความรักต่อแม่ ก็สามารถร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ผ่านบทเพลงถ่ายทอดความรักที่มีต่อแม่ พร้อมการบรรเลงเพลงตั้งแต่เวลา 13.00 21.00 น. จากนักดนตรีมืออาชีพ  ซึ่งลูกที่ร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเตรียมไว้สำหรับกิจกรรมในวันแม่ที่จะถึงนี้เท่านั้น  ส่วนลูกๆ ที่ต้องการมอบของขวัญพิเศษจากฝีมือของกลุ่มหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 3 ตำบล คือ หนองควาย  แม่เหียะ และสุเทพ สามารถเลือกแวะซื้อของได้พิเศษสุดที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

     นอกจากนี้ ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ยังได้คาดการณ์ถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงเทศกาลวันแม่ที่จะถึงนี้ว่า เนื่องจากในปีนี้ วันแม่ตรงกับวันอังคาร ซึ่งมีระยะเวลาในการหยุดเพียง 1 วัน ดังนั้นในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์สมเด็จพระราชินี โดยการถ่ายทอดผ่านม่านน้ำพุดนตรีถาวรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไม่ซ้ำแบบใคร

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร 053-999000หรือ www.chiangmainightsafari.com
ขอความร่วมมือ ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย <06 ส.ค. 51> ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับแจ้งจาก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ว่ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำ

เข้าสู่คลองระบายน้ำห้วยทราย เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ทางฝ่ายส่งน้ำ และ บำรุงรักษาที่ 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

ห้ามลงไปในคลองระบายน้ำห้วยทราย ในช่วงฤดูฝนนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

จังหวัดเชียงใหม่เชิญโหวตสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการ "Thailand'sTop Destination" <05 ส.ค. 51>จังหวัดเชียงใหม่เชิญโหวตสถานที่ท่องเที่ยวตามโครงการ

“Thailand’s Top Destination"


อุทยาน แห่งชาติดอยอินทนนท์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมอยู่ในโครงการ “Thailand’s Top Destination Vote”
เพื่อเข้ารับการโหวตคัดเลือกเป็น 9 สถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดของประเทศไทย

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า
ตามที่บริษัท Post Publishing Plublic Co.Ltd, ได้จัดทำโครงการ
“Thailand’s Top Destination Vote” เพื่อให้นกเดินทาง
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสร่วมคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นสุดยอดของประเทศไทย เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา
โดยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 30 แหล่งท่องเที่ยวที่เข้ารับการโหวตดังกล่าว
ซึ่งจะทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง 9 แห่ง จากการโหวตผ่านทางเว็บไซต์
http://www.9destination.com
โดยมีระยะเวลาในการโหวต 7 เดือน
เริ่มตั้งแต่เดือน 1 กรกฎาคม 2551 จนถึง 31 มกราคม 2552 จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้นักท่องเที่ยว นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.9destination.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552
เพื่อร่วมคัดเลือก 9 สถานที่ท่องเที่ยวสุดยอดของประเทศไทย .ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <04 ส.ค. 51>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ


เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


----------------------------------------


ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
โดยอาศัยอำนาจตามความข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ดังนี้ พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 2 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 -22  สิงหาคม 2551  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  โทร. 053-811561-3 


ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ <25 ก.ค. 51>คลินิกเกษตรเคลื่อนที่


ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

ระหว่างวันที่  28  กรกฎาคม – 1  สิงหาคม  2551
เวลา 09.00 - 20.00 น.
ณ  พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
  ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย

-     การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
   ให้บริการคลินิกหลัก 8 คลินิก ได้แก่
    1. คลินิกพืช (กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว)
    2. คลินิกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
    3. คลินิกปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
    4. คลินิกประมง (กรมประมง)
    5. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
    6. คลินิกชลประทาน (กรมชลประทาน)
    7. คลินิกสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
    8. คลินิกกฎหมาย (สำนักงานการปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม)

-     นิทรรศการ/การสาธิต  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
-     การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตลำไย
-     นิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่  ของภาครัฐและภาคเอกชน
-     มหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


โดยจะมีพิธีเปิดงาน  ในวันที่  28  กรกฎาคม  2551  เวลา  10.30 น. 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน


 สิทธิพิเศษสำหรับชาวตำบลสุเทพ 
จะมีการทำหมันสุนัขและแมว ฟรี !!!
(จำนวนจำกัด)
ในวันที่  1  สิงหาคม  2551 เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
 


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น <15 ก.ค. 51>ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ จะจัดทำเทศบัญญัติฯ เรื่อง

การควบคุมการก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


อันเนื่องมาจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เช่น การจราจร เหตุรำคาญ ฯลฯ

จากการก่อสร้างอาคารสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก


ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการสร้างตึกสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ


ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2551

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้การประชุม และการจัดทำเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย

เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่

หมู่ 1 บ้านเชิงดอย, หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า, หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ และ หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ

เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น

แผนที่สถานที่ประชุม 42_21_scan0002.pdf (250 KB.)
กำหนดการ การประชุมรับฟังความคิดเห็น 42_22_001.pdf (44 KB.)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2551 <09 ก.ค. 51>


     กองสวัสดิการสังคม ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดลำดับผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ


มติที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และจัดลำดับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
จำนวน 245 ราย ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 170 ราย


โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการติดประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2551 (เพิ่มเติม)
จำนวน 170 ราย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
39_102_39_20_m002.pdf (143 KB.)
คำขออภัย ต่อนายทวีพงษ์ หินคำ <08 ก.ค. 51>

..
"ดอยสุเทพ-ปุย"จำกัดนักท่องเที่ยว5 จุดธรรมชาติ-ค้างคืนไม่เกิน 500 คน <02 ก.ค. 51>อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย เร่งแจกใบปลิวเริ่มจำกัดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ก.ค. เน้นเส้นทางธรรมชาติ-บ้านพักเป็นหลัก ค้างคืนไม่เกิน 500 คน ขณะที่เส้นทางธรรมชาติจำกัดคนตามช่วงเวลา ขณะที่พระตำหนักภูพิงค์ - พระธาตุดอยสุเทพ เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจำกัดนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ใน 10 อุทยานแห่งชาติชื่อดัง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นหนึ่งในอุทยานที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่สุดจนไม่สามารถฟื้นฟูได้เลย หากไม่มีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วด้วยการแจกใบปลิวให้แก่นัก ท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวแบบไป-กลับสูงถึงปีละ 2 ล้านคน หรือประมาณเดือนละ           3 แสนคน ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับของอุทยาน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบไป-กลับได้เพียง        9 หมื่นคนเท่านั้น เบื้องต้นได้มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวบริเวณลานกางเต็นท์และบ้านพักของอุทยานไม่เกิน 200 คนต่อวัน และบริเวณลานกางเต็นท์ยอดดอยปุยไม่เกิน 300 คนต่อวัน

 

ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ น้ำตกห้วยแก้ว มีการจำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกินชั่วโมงละ 1,100 คน
น้ำตกวังบัวบานชั่วโมงละ 100 คน น้ำตกแม่สาชั่วโมงละ 1,300 คน น้ำตกหมอกฟ้าชั่วโมงละ 190 คน และน้ำตกตาดหมอกชั่วโมงละ 100 คน ในส่วนของพระธาตุดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการจำกัดจำนวนอีกครั้ง


" การประกาศจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่จะเป็นการกระจายให้เดินทางมาตลอดทั้งปี เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวและช่วงสุด สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดการแออัดและกระจุกตัวมากเกินไป ซึ่งเกินขีดความสามารถของอุทยานที่จะรองรับได้ และยังทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทรุดโทรม"  นายอัมพรกล่าว


หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

 
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com