วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 155 คน
สถิติเดือนนี้ 13163 คน
สถิติปีนี้ 260887 คน
สถิติทั้งหมด 2642279 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

ออกสำรวจภาษีโรงเรือน และ ที่เดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2551 <06 มิ.ย. 51>ในปี 2551 มีสถานประกอบการ ป้าย มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

และมีผู้ขออนุญาตก่อสร้างที่พักอาศัย อาคาร สถานประกอบการ

รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม

เพื่อให้การทำฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน

และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีในปี 2552

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดเก็บได้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม


ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

เทศบาลตำบลสุเทพ


จึงขออนุญาตออกสำรวจกิจการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ ภาษีป้าย

ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 มิถุนายน 2551ตารางการออกสำรวจผู้เข้าข่ายชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย
ประจำปี 2551 - 2552


วันที่
หมู่บ้านที่ออกสำรวจ
4 -6
มิถุนายน
หมู่ที่ 1, 14
9 - 11
มิถุนายน
หมู่ที่ 8 ,10
12 - 13
มิถุนายน
หมู่ที 5, 6 ,13
16 -18
มิถุนายน
หมู่ที่ 4, 7, 15
19 - 20
มิถุนายน
หมู่ที่ 2, 9, 11
23
มิถุนายน
หมู่ที่ 3


สภาวิศวกรให้บริการสมาชิกนอกสถานที่ ม.เชียงใหม่ <03 มิ.ย. 51>

ด้วย สำนักงานสภาวิศวกร จะจัดให้มีการบริการสมาชิกนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ระดับภาคีวิศวกร การยื่นคำขอต่ออายุสมาชิกและใบอนุญาตฯ การขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ การสมัครสอบสามัญ/ภาคี การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่ รวมทั้งการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ฯลฯ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00 &#8211; 12.00 น. ณ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 210 และ 211 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย <26 พ.ค. 51>

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ศูนย์พัฒนสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 14 จำนวน 5 ราย รายละ 1,500 บาท โดยมี นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน <15 พ.ค. 51>
ประกาศเทศบาลตาบลสุเทพ

เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

***************************

ตามมติที่ประชุม คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ .ศ. 2546

และมาตรา 52 หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤ ษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนนั้น


ดังนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ดำเนินการ ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากขัดข้องไม่สามารถ

ดำเนินการได้ให้เ สนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาวินิจฉัย สั่งการต่อไป


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพอื่ ประชาชน 243_88_0103.pdf (276 KB.)
กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 <29 เม.ย. 51>

กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 จำนวน 429 คน ซึ่งเป็นกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 393 คน และ กรณีมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 36 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ * นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายทวีพงษ์ หินคำ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 2 เขต ลำดับที่ 92 - 94 ตามลำดับ


กกต. รับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นตามมติครั้งที่ 118/2550 19_17_54_2551.pdf (227 KB.)
ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ" <10 เม.ย. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสุเทพทุกท่าน เข้าร่วมงาน \"ประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ดำหัวผู้สูงอายุ\" ในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา บ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ดำหัวหมื่นปี๋ ดูดนตรี กิ๋นลาบ ผ่อมวย ม่วนอก ม่วนใจ ปี๋ใหม่เมือง กับเทศบาลตำบลสุเทพ
อบรมโปรแกรมการบริหารเว็บไซต์ <28 มี.ค. 51>

ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสุเทพได้เชิญตัวแทนจากกองงานภายในจัดอบรมโปรแกรมการบริหารเซ็บไซต์ www.suthep.go.th ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาล เมื่อวันี่/28,มี.ค. 2551 โดยมี Click2solutions บริการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว.
การเรียกบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกผู้ได้รับการเลือกสรร ตามลำดับที่ที่สอบได้ ดังนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง โดยจะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมาณปลายเดือน เมษายน 2551 เนื่องจากต้องเสนอให้ ก.ท.จ. เชียงใหม่ ให้ความเห็นขอบในการสั่งจ้าง ผู้ได้รับการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับถัดไป เทศบาลตำบลสุเทพ จะเรียกบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี โดยขี้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง <21 มี.ค. 51>

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา


9_14_job.doc (98 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <18 มี.ค. 51>

ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศฯ และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันที่ทำการเลือกสรร อ่านประกาศจากเทศบาลตำบลสุเทพ และดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จาก เอกสารดาวน์โหลดข้างล่างนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 8_12_interview.pdf (121 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com