วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 62 คน
สถิติเดือนนี้ 13070 คน
สถิติปีนี้ 260794 คน
สถิติทั้งหมด 2642186 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <02 ก.พ. 59>
ประกาศ 1532_14082_CCF02022559.pdf (3.49 MB.)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลระดับ 8 <11 ม.ค. 59>
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 1512_14066_1.pdf (2.81 MB.)
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1512_14067_2.pdf (3.06 MB.)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นพุทธอุทยานธรรมวัดศรีโสดา <01 ม.ค. 59>

วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด้านหลังอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นพุทธอุทยานธรรม เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้ชาวเชียงใหม่และลูกหลานได้เดินตามรอยนักบุญแห่งล้านนาไทย
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก <27 พ.ย. 58>
ประกาศ 1481_14041_CCF27112558.pdf (2.36 MB.)
ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 <05 พ.ย. 58>

ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างแรงงานรายวัน <20 ต.ค. 58>

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างแรงงานรายวัน ตามโครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน


ประกาศ 1454_13950_CCF20102558.pdf (408 KB.)
เชิญร่วมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <20 ต.ค. 58>

เชิญร่วมนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มช.
เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก <20 ต.ค. 58>

เชิญร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.19 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างแรงงานรายวัน ตามโครงการบริการสาธารณะเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 <02 ต.ค. 58>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1440_13852_CCF02102558.pdf (1.19 MB.)
ประกาศ เรื่อง การจัดหน่วยบริการสำหรับประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลช้างเผือก <28 ก.ย. 58>

เนื่องจาก รพ.ช้างเผือกจะสิ้นสุดการเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิรักษาพยาบาลต่อเนื่องยังหน่วยบริการแห่งใหม่ โดย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ไปรับบริการได้ที่ รพ.นครพิงค์
ประกาศ 1436_13783_CCF28092558.pdf (711 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com