เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 33579 คน
สถิติปีนี้ 163281 คน
สถิติทั้งหมด 1731379 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <19 ก.ย. 54>เปิดตัวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่            เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบล ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ (สัจจะออมทรัพย์วันละบาท) ขึ้น โดยมีคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นสวัสดิการทางเลือก ที่ประชาชนสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย

          ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ จากกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อสมาชิกผ่านการส่งเงินออมสมทบเข้ากองทุน ครบ 6 เดือน หรือ 180 วันขึ้นไป สมาชิกจะได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น สวัสดิการรับขวัญเด็ก สวัสดิการด้านการรักษาพยายาบาล สวัสดิการด้านการสงเคราะห์ศพ ตลอดจนสวัสดิการเบี้ยยังชีพรายเดือนของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ สวัสดิการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามที่ระเบียบกองทุนฯ กำหนด

          เทศบาลตำบลสุเทพ โดยคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ ได้กำหนดเปิดตัวกองทุนฯ ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ วัดโป่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน รวมทั้งเปิดรับเงิบสมทบจากสมาชิกกองทุนฯ โดยได้เรียนเชิญนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดตัวกองทุนฯ

          ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สมัครเป็นสมาชิกได้แล้ว เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวกองทุนและนำเงินสมทบเข้ากองทุนฯ รายละ 365 บาท ต่อปี ในวันที่ 26 กันยายน 2554 รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถสมัครได้ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยคุณสมบัติของสมาชิก คือ บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ
โทรศัพท์ 0 5381 1561 ต่อ 107

 


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน <16 ก.ย. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดทำโครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดหมู่บ้าน จำนวน 20 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างตามประกาศของกระทรวงแรงงาน


001 522_1451_scan0005.pdf (59 KB.)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] <06 ก.ย. 54>


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
     ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา และได้ดำเนินการเลือกสรรในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ไปแล้วนั้น

     บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุด ตามภาคผนวก  ๑  แนบท้ายประกาศฯ นี้  เทศบาลตำบลสุเทพ จะแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในตำแหน่งที่ว่างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.) และจะไม่แต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน   เทศบาลตำบลสุเทพจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [06-09-2554] 515_1348_25540906-01.pdf (70 KB.)
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ 515_1349_25540906-02.pdf (92 KB.)
ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม) <02 ก.ย. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลือกสรร พนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เพิ่มเติม)


   
     เทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบในภาคปฎิบัติ ในวันที่ 5 กันยายน 2554 สำหรับเลือกสรรพนักงานจ้าง 

     สำหรับการทดสอบในภาคปฏิบัติ จะทดสอบดังนี้

     1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
     3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     (ตำแหน่งที่ 1 - 4 ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์)

     5. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ทดสอบความสามารถในการซ่อมไฟฟ้า)
     6. พนักงานขับรถยนต์ (ทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์)
     7. พนักงานดับเพลิง (ทดสอบสมรรถนะ)

     จีงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) <30 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)     ตามที่  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา โดยได้ดำเนินการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงในวันที่ทำการเลือกสรร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอดูผลคะแนนสอบ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔


     (นายพยอม เผ่ากันทะ)
     ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
     พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 511_1266_2554-08-30-01.pdf (62 KB.)
ตำแหน่ง ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 511_1267_2554-08-30-02.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 511_1268_2554-08-30-03.pdf (85 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 511_1269_2554-08-30-04.pdf (76 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 511_1270_2554-08-30-05.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 511_1271_2554-08-30-06.pdf (77 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 511_1272_2554-08-30-07.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 511_1273_2554-08-30-08.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 511_1274_2554-08-30-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 511_1275_2554-08-30-10.pdf (72 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) <18 ส.ค. 54>


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 


   
 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น

     เนื่องจากการออกรหัสประจำตัวผู้สมัคร ไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร คณะกรรมการฯ จึงแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
     ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) 506_1154_18082554-01.pdf (99 KB.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <18 ส.ค. 54>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 


          ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา นั้น

          เทศบาลตำบลสุเทพ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังรายชื่อตามภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศฯ  และเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการสอบเพื่อเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศฯ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้มาแสดงด้วยในวันเข้ารับการเลือกสรร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔(นายพยอม เผ่ากันทะ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลสุเทพ
รายละเอียดทุกอย่างลงครบแล้วนะครับ ไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF

ดูได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ได้เลยครับ

(หากไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ 
http://get.adobe.com/reader/)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
http://www.facebook.com/suthepcm


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 503_1077_16082554-01.pdf (67 KB.)
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 503_1078_16082554-02.pdf (72 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 503_1079_16082554-03.pdf (149 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน 503_1080_16082554-04.pdf (128 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 503_1081_16082554-05.pdf (81 KB.)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 503_1082_16082554-06.pdf (113 KB.)
ตำแหน่ง ผุ้ช่วยช่างไฟฟ้า 503_1083_16082554-07.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 503_1084_16082554-08.pdf (69 KB.)
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 503_1085_16082554-09.pdf (75 KB.)
ตำแหน่ง พนักงงานดับเพลิง 503_1086_16082554-10.pdf (71 KB.)
ห้องสอบและสถานที่สอบ 503_1087_16082554-11.pdf (81 KB.)
คำสั่ง มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <17 ส.ค. 54>


คำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพ
ที่   ๔๑๖ / ๒๕๕๔
เรื่อง    มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ


ตามที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ได้แต่งตั้งให้  ส.อ.ปฐมพงศ์  พลับพลาทอง  ดำรง
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และแต่งตั้งให้ นายสนั่น  แก้วปู่วัด ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสุเทพที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ อัฏฐ และมาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   จึงมอบหมายให้ ส.อ.ปฐมพงศ์  พลับพลาทอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  มีหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการและบริหารราชการ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิการสังคม  และมอบหมายให้ นายสนั่น  แก้วปู่วัด  มีหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการและบริหารราชการ ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพและกองการศึกษา ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบหมาย ปรากฎตามเอกสารผนวกแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิกและใช้คำสั่งนี้บังคับแทน
คำสั่ง มอบอำนาจบริหารกิจการเทศบาลให้รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 507_1155_25540817.pdf (217 KB.)
เชิญร่วมลงนาม และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม <11 ส.ค. 54>
ขอเชิญร่วมลงนาม และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น.

- พิธีเจริญชัยมงคลคาถา โดยพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- มอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น เทศบาลตำบลสุเทพ รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <10 ส.ค. 54>

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล

 

        1. ตำแหน่งบุคคลากร ระดับ 3-5 /6ว                                                จำนวน 1 ตำแหน่ง

        2. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 7)                  จำนวน 1 ตำแหน่ง

        3. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข7)           จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานเทศบาลผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประสงค์ที่จะโอน

ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล หนังสือรับรองความรู้ความสามารถความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาและสำเนาวุฒิการศึกษามายังเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไปติดต่อสอบถาม0 5381 1561 ต่อ 114 งานบริหารบุคคล 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com