เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 175 คน
สถิติเดือนนี้ 25405 คน
สถิติปีนี้ 258123 คน
สถิติทั้งหมด 2256638 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") <16 ก.ย. 60>

16 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ทำงานอย่างปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ธรรมสโรช พยาบาลชำนาญการ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ และนายอำนาจ วงศ์เจริญ พยาบาล จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสำนักงาน ทต.สุเทพ <15 ก.ย. 60>

15 กันยายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และแสดงเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทต.สุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 <13 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 โดย คุณแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมทีมงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจตัวอย่างตู้น้ำ 1,871 แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 34% โดยเทศบาลตำบลสุเทพมีผู้ประกอบการตู้น้ำกว่าร้อยแห่ง เทศบาลตำบลสุเทพจึงจัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำตู่ที่ให้บริการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นเทศบาลแรกที่นำร่องจัดการอบรมตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ เมื่อ 13 กันยายน 2560
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 "อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" <12 ก.ย. 60>

12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 
"อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" โดยมี น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให่กับกองบิน 41 โดยมี นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแ่สาย จังหวัดเชียงราย <08 ก.ย. 60>

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำไปเป็นแนวทางวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เมื่อ 7-8 กันยายน 2560
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด <07 ก.ย. 60>

7 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และเพื่อให้การดำเนินการให้การควบคุมป้องกันและดูแลสุนัขจรจัด มีประสิทธิภาพ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน <06 ก.ย. 60>

6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน จำนวน 69 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ก.ย. 60>

1 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย รับมอบวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทต.สุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <30 ส.ค. 60>

30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บดอกไม้จันทน์ไว้ในที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ เตรียมรวบรวมมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 22,000 ดอก โดยประชาชนตำบลสุเทพ ประดิษฐ์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 27,407 ดอก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน <26 ส.ค. 60>

26 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรจากโครงการ D.A.R.E มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com