เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 94 คน
สถิติวันนี้ 1147 คน
สถิติเดือนนี้ 27136 คน
สถิติปีนี้ 192661 คน
สถิติทั้งหมด 2191176 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 <21 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 386,535 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 <20 ก.ค. 60>

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อแจ้งการแต่งตั้ง นายธีระพันธ์ เตชะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยในการเลือกครั้งนี้ นายโกวิท ลัภพระบุตร ได้รับการเลือกให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ตามมติที่ประชุม เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านดอยปุย ม.11 เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค <14 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค อสม.ตำบลสุเทพ และประชาชนบ้านดอยปุย จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านดอยปุย ม.11 เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ใส่ทรายอะเบท พ่นสารเคมีควบคุมตัวแก่ในทุกหลังคาเรือน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ บ้านดอยปุย ม. 11


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <12 ก.ค. 60>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560
ทต.สุเทพ มอบอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพให้แก่ สภ.ภูพิงค์ฯ <11 ก.ค. 60>

11 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ มอบอาคารหน่วยบริการประชาชนตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น ด้วยงบประมาณ 864,000 บาท ให้แก่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และรับแจ้งเหตุเบื้องต้น ณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว
ทต.สุเทพ และอุทยานฯ เข้าเคลียร์พื้นที่ต้นไม้ล้มทับรถ <10 ก.ค. 60>

10 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เข้าเคลียร์พื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักช่วงเช้ามืด ทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายจำนวน 3 คัน บริเวณลานจอดรถหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ
ทต.สุเทพสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 พร้อมพิธีเทเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา <07 ก.ค. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษา 21 ขบวนจาก 15 หมู่บ้านและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนบ้านเชิงดอยไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมจัดพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้าทิ้ง ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ" เมื่อ 7 กรกฎาคม 2560
ประชุมอำเภอสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 <03 ก.ค. 60>

3 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการประชุมอำเภอสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทต.สุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 <29 มิ.ย. 60>

29 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560 หล่อเทียนพรรษาจำนวน 21 เล่ม และรับฟังธรรมเทศนาจาก พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผน 4 ปี <27 มิ.ย. 60>

27 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com