เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 66 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 20213 คน
สถิติปีนี้ 58271 คน
สถิติทั้งหมด 2439663 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ เปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก <13 ก.พ. 61>

13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภายในงานมีเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การจัดนิทรรศการการทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน และนำขยะมาแลกไข่ ณ วัดโป่งน้อย
นายก ทต.สุเทพ ร่วมงานครบรอบ 12 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <06 ก.พ. 61>

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสถเทพ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครบรอบ 12 ปี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาทเพื่อปฏิรูปการศึกษา <30 ม.ค. 61>

30 มกราคม 61 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาท กับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาแนวทางความปลอดถนน ในพิธีเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่ 4.0" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทุ่งควายกิน <29 ม.ค. 61>

29 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง โดย นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว <26 ม.ค. 61>

26 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว <25 ม.ค. 61>

25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บุ่งแก้ว จังหวัดอุดรธานี โดย นายรณภูมิ ชาภูวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก <24 ม.ค. 61>

24 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม นำโดย นายสมนึก ผ่องอำไพ รองนายก อบต.สามควายเผือก
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <13 ม.ค. 61>

13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ <11 ม.ค. 61>

11 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี <09 ม.ค. 61>

9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศํกดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคม 15 หมู่บ้าน และทบทวนปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ อาตารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com