เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 763 คน
สถิติเดือนนี้ 17528 คน
สถิติปีนี้ 109422 คน
สถิติทั้งหมด 2490814 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบ" ระดับดีมาก จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ <24 เม.ย. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบ" ระดับดีมาก จาก ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อ 24 เมษายน 2561
นายก ทต.สุเทพ มอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย <21 เม.ย. 61>

21 เมษายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนบ้านดอยปุยหมู่ที่ 11 พร้อมมอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
ทต.สุเทพ จัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" <20 เม.ย. 61>

20 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <19 เม.ย. 61>

19 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อขอขมา ขอพร และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 <05 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 เมษายน 2561
กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 <04 เม.ย. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้โอวาท แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 ณ สระว่ายน้ำในร่มนิมมานนรดี เมื่อ 4 เมษายน 2561
ศพด.ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" <03 เม.ย. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 39 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 <03 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน <29 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ ผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 25 - 29 มีนาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabies Free Zone ประจำปี 2561" <20 มี.ค. 61>

20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabies Free Zone ประจำปี 2561" ภายในงานมีการทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนตำบลสุเทพ ระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัด โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อสป. พร้อมกับรับทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยนำขยะมาแลกการรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเดินรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ณ วัดโป่งน้อย

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com