วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 139 คน
สถิติเดือนนี้ 12491 คน
สถิติปีนี้ 30472 คน
สถิติทั้งหมด 2724912 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและคณะฯ เข้าร่วมโครงการทำแนวกันไฟป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปี 2562 <12 ก.พ. 62>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการและร่วมทำแนวกันไฟกับชาวบ้าน ในโครงการทำแนวกันไฟป่าและเฝ้าระวังไฟป่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จุดตรวจไฟป่าบ้านม้งดอยปุย
เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับรางวัลระดับดี ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาค <30 ม.ค. 62>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับรางวัลระดับดี ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาค จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


เทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับรางวัล “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๑ ในระดับดี” <30 ม.ค. 62>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับรางวัล “สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๑ ในระดับดี” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เป็นผู้มอบ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" <29 ม.ค. 62>

29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มุ่งสู่สุเทพเมืองงาม อย่างยั่งยืน" <11 ธ.ค. 61>

11 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "สุเทพเมืองงาม อย่างยั่งยืน" ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวต้อนรับภายในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม มุ่งสู่สุเทพเมืองงาม อย่างยั่งยืน" ระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. วัด โรงเรียน ชมรมก๋วยเตี๋ยวสะอาดอร่อยเชียงใหม่ กลุ่ม อสม. ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุเทพ และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม จากวัดอุโมงค์ไปยังลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าสองข้างทางได้ตระหนักและร่วมมือกันลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม อสม. อถล. กลุ่มพัฒนาสตรี และประชาชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) <07 ธ.ค. 61>

7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
นายก ทต.สุเทพ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว <29 พ.ย. 61>

29 พฤศจิกายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ จากการที่ตำบลสุเทพได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน&quo <15 พ.ย. 61>

15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาการจัดขบวนรถบุษบกอัญเชิญและสักการะพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระพุทธรูป และแนวทางการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรวาระพิเศษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <15 พ.ย. 61>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
เปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า <14 พ.ย. 61>

14 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า ณ หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า เพื่อขยายการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com