วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 193 คน
สถิติเดือนนี้ 5446 คน
สถิติปีนี้ 300052 คน
สถิติทั้งหมด 2681444 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว <29 พ.ย. 61>

29 พฤศจิกายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวตำบลสุเทพ จากการที่ตำบลสุเทพได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน&quo <15 พ.ย. 61>

15 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถีล้านนาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ "ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อารยธรรมนำจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน" ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาการจัดขบวนรถบุษบกอัญเชิญและสักการะพระบรมสารีริกธาตุพร้อมพระพุทธรูป และแนวทางการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรวาระพิเศษ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <15 พ.ย. 61>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
เปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า <14 พ.ย. 61>

14 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า ณ หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า เพื่อขยายการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ทต.สุเทพ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง <28 ต.ค. 61>

26 - 28 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัด "โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมศึกษาดูงาน หลักสูตร : การบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)" ณ จังหวัดเชียงราย โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และรับฟังการอภิปรายหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมทางความคิด" โดย ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมทีมงาน ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ทต.สุเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 จัดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561" <18 ต.ค. 61>

18 ตุลาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561" ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 ณ ลานจอดรสบัสศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
นายก นำทีมบริหารร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี <02 ต.ค. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนางสุภา รอดจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน41 เมื่อ 2 ตุลาคม 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง" ประจำปี 2561 <23 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 74 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ ณวิพารีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" <08 ก.ย. 61>

8 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" (Human Potential Development for Increasing Effective Work) โดยมี นางอารียานันท์ วัฒนกีหัตถกรรม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง และนายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และวินัยและการรักษาวินัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ทต.สุเทพ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย <07 ก.ย. 61>

7 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงส่งเสริมรณรงค์โครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com