วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 619 คน
สถิติเดือนนี้ 17439 คน
สถิติปีนี้ 289433 คน
สถิติทั้งหมด 2670825 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 <13 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 โดย คุณแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมทีมงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจตัวอย่างตู้น้ำ 1,871 แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 34% โดยเทศบาลตำบลสุเทพมีผู้ประกอบการตู้น้ำกว่าร้อยแห่ง เทศบาลตำบลสุเทพจึงจัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำตู่ที่ให้บริการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นเทศบาลแรกที่นำร่องจัดการอบรมตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ เมื่อ 13 กันยายน 2560
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 "อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" <12 ก.ย. 60>

12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 
"อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" โดยมี น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให่กับกองบิน 41 โดยมี นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแ่สาย จังหวัดเชียงราย <08 ก.ย. 60>

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำไปเป็นแนวทางวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เมื่อ 7-8 กันยายน 2560
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด <07 ก.ย. 60>

7 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมสุนัขจรจัด โครงการให้ความรู้เรื่องการควบคุมสุนัขจรจัดปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และเพื่อให้การดำเนินการให้การควบคุมป้องกันและดูแลสุนัขจรจัด มีประสิทธิภาพ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน <06 ก.ย. 60>

6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน จำนวน 69 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <01 ก.ย. 60>

1 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย รับมอบวุฒิบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทต.สุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช <30 ส.ค. 60>

30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บดอกไม้จันทน์ไว้ในที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ เตรียมรวบรวมมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับมอบหมายจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 22,000 ดอก โดยประชาชนตำบลสุเทพ ประดิษฐ์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 27,407 ดอก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน <26 ส.ค. 60>

26 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดอบรมโครงการ "นักเรียนสีขาว โตไปไม่โกง" เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรจากโครงการ D.A.R.E มาให้ความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 <25 ส.ค. 60>

25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีมอบ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตสูงวัย" นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และมอบปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 จำนวน
93 ราย และพิธีมอบรางวัล "คนดีศรีสุเทพ" ประจำปี พ.ศ.2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ <21 ส.ค. 60>

21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ ได้ทำการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนำประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานทั้งในด้านกายภาพ และด้านคุณภาพ มาบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลตำบลสุเทพ และหาแนวทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสุเทพในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com