วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 12573 คน
สถิติปีนี้ 30554 คน
สถิติทั้งหมด 2724994 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ-ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 <03 ต.ค. 60>

3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณโค้งขุนกัณฑ์ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายขจร ประเสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพเป็นผู้รับมอบดอกดาวเรือง และมีสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โครงการทีมหมอครอบครัว <28 ก.ย. 60>


ทต.สุเทพ จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย <28 ก.ย. 60>

28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยการชักธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย <26 ก.ย. 60>

26 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอสุเทพ - ปุย โดย นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีการลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2 และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2 พร้อมกันนี้มีพิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสาธารณภัยฯ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี ศรีบุญเรือง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการฮอทไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
ทต.สุเทพ เปิดตลาดต้องชม "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย" <22 ก.ย. 60>

22 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ตลาดต้องชม แห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ "กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย" โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนาง อรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตลาดต้องชมให้แก่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ซึ่งตลาดแห่งนี้เปิดขายสินค้าโอทอปของชุมชน สินค้าท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และพืชผักปลอดสารพิษ โดยจะเปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ กาดม่วนใจ๋ สันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") <16 ก.ย. 60>

16 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมการทำงานอย่างปลอดภัย (การยศาสตร์ในสำนักงาน "Ergonomics in office") เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ให้ทำงานอย่างปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวจิราภรณ์ ธรรมสโรช พยาบาลชำนาญการ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ และนายอำนาจ วงศ์เจริญ พยาบาล จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสำนักงาน ทต.สุเทพ <15 ก.ย. 60>

15 กันยายน 2560 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และแสดงเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทต.สุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 <13 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการอบรมผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) ประจำปี 2560 โดย คุณแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ หัวหน้าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมทีมงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจตัวอย่างตู้น้ำ 1,871 แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 34% โดยเทศบาลตำบลสุเทพมีผู้ประกอบการตู้น้ำกว่าร้อยแห่ง เทศบาลตำบลสุเทพจึงจัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำตู่ที่ให้บริการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และเป็นเทศบาลแรกที่นำร่องจัดการอบรมตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ เมื่อ 13 กันยายน 2560
ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 "อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" <12 ก.ย. 60>

12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 
"อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" โดยมี น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให่กับกองบิน 41 โดยมี นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41
กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแ่สาย จังหวัดเชียงราย <08 ก.ย. 60>

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำไปเป็นแนวทางวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เมื่อ 7-8 กันยายน 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com