วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 63 คน
สถิติวันนี้ 66 คน
สถิติเดือนนี้ 12418 คน
สถิติปีนี้ 30399 คน
สถิติทั้งหมด 2724839 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดอบรมหลักสูตร : การบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง <28 ต.ค. 61>

26 - 28 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัด "โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมศึกษาดูงาน หลักสูตร : การบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)" ณ จังหวัดเชียงราย โดยเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และรับฟังการอภิปรายหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมทางความคิด" โดย ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบูลภพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมทีมงาน ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
ทต.สุเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 จัดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561" <18 ต.ค. 61>

18 ตุลาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ "Central Green Project Chiangmai : ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 2561" ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 ณ ลานจอดรสบัสศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
นายก นำทีมบริหารร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี <02 ต.ค. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนางสุภา รอดจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 41 ปี 1 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน41 เมื่อ 2 ตุลาคม 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง" ประจำปี 2561 <23 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 74 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ ณวิพารีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" <08 ก.ย. 61>

8 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" (Human Potential Development for Increasing Effective Work) โดยมี นางอารียานันท์ วัฒนกีหัตถกรรม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง และนายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และวินัยและการรักษาวินัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ทต.สุเทพ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย <07 ก.ย. 61>

7 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงส่งเสริมรณรงค์โครงการหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561 <05 ก.ย. 61>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561 พร้อมมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์


หม่อง ทองดี เข้าขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในโอกาสให้การสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 <03 ก.ย. 61>

3 กันยายน 2561 นายศิลา คำฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย นำนายหม่อง ทองดี และนักเรียนบ้านห้วยทราย ขอบคุณ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในโอกาสที่เทศบาลตำบลสุเทพให้การสนับสนุนรถสำหรับการเดินทางไปร่วมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ นายหม่อง ทองดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป และเตรียมไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
ทต.สุเทพจัดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถาน และวิถีล้านนาของเทศบาลตำบลสุเทพ <03 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถาน และวิถีล้านนาของเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ รศ.สมโชติ อ๋องสกุลและคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนร้านค้าในหมู่ที่ 5 ,8 และหมู่ที่ 10 เมื่อ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวัดร่ำเปิงตโปธาราม
นายก ทต.สุเทพ เปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 6 <30 ส.ค. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 6 จัดโดย กองการศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อให้เด็กฝึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีการแข่งขันทักษะ 5 ประเภท ได้แก่ ร้องเล่นเต้นแดนเซอร์ การปั้นดินน้ำมัน การฉีกปะ การระบายสี และการวาดภาพ มีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสุเทพทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 30 สิงหาคม 2561

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com