วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 188 คน
สถิติเดือนนี้ 12540 คน
สถิติปีนี้ 30521 คน
สถิติทั้งหมด 2724961 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 <27 ก.พ. 60>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ ระบายสี วาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน และเต้นแดนเซอร์ โดยมีสถานศึกษาทั้ง 8 แห่งในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560
รองนายก ทต.สุเทพ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมลงนาม MOU เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานข่วงประตูท่าแพ
ประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 <17 ก.พ. 60>

16 กุมภาพันธ์ 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านริมดอย หมู่ที่ 10 เขตติดต่อ กองบิน 41 โดยมีผู้แทนกองบิน 41 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ หอพักจุฑามาศ โรงแรมชาโต หอพักทวินันท์ สุเทพวิว เรสซิเดนท์ คุณแม่แมนชั่น และเวียงชมภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ติดตามโปรแกรมการแข่งขันสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ได้ที่นี่! <08 ก.พ. 60>
โปรแกรม 1769_14596_03011501 (1).PDF (1.57 MB.)
ประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน <08 ก.พ. 60>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพร่วมกับบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 โดย นายอาทิตย์ อ่องปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จัดการประชุมขอมติดำเนินการถมหนองน้ำสาธารณะบริเวณหลังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ให้เป็นที่ดินสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวน้ำแห้ง ติ้นเขิน เป็นแหล่งสะสมขยะ และมีน้ำขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและเชื้อโรคต่างๆ โดยมีประชาชนหมู่ที่ 5 เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ในเบื้องต้นยกมือเห็นชอบ 78 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยนายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานมิตรประชากองบิน 41 ช่วยเหลือประชาชน ของกองบิน 41 นำโดย น.อ.จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้ว่าการกองบิน 41 น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ เสนาธิการกองบิน 41 และ นางจรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ แจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 200 คน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสบทบทุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี <08 ก.พ. 60>

8 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.มาบไผ่ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 <06 ก.พ. 60>

6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น "ตลาดต้องชม" บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนชุมชนตำบลสุเทพ พื่อวางแผนการดำเนินงานตลาดต้องชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ <03 ก.พ. 60>

3 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com