วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 171 คน
สถิติเดือนนี้ 12523 คน
สถิติปีนี้ 30504 คน
สถิติทั้งหมด 2724944 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพ นำทีม แสดงความยินดีกับ นายประจวบ กันธิยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <10 ต.ค. 59>

10 ตุลาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหารฯ สท.และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประจวบ กันธิยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย <05 ต.ค. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ร่วมกับนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ ห้องประชุมมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เมื่อ 5 ตุลาคม 2559
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 39 ปี <04 ต.ค. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายพินธุ์ ตาสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 41 ครบรอบ 39 ปี ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน41 เมื่อ 4 ตุลาคม 2559


โครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ <26 ก.ย. 59>

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมศิลปะและดนตรีล้านนาสู่สากลสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรีและกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ร่ำเปิงกระบอกเสียงสถาน และวัดในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายก ทต.สุเทพ รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) <26 ก.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงาน "ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559" พร้อมรับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) จาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป.ป.ช. และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันการทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เมื่อ 26 กันยายน 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร : หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง" ประจำปีงบประ <24 ก.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างรายวันตามโครงการฯ สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร : หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายชวลิต สาสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ และนางสาวกรรนิการ์ ต๊ะเปา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ <23 ก.ย. 59>

23 กันยายน 2559 กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพัสดุและการตรวจรับพัสดุ โดยมีนายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" ครั้งที่ 3 <17 ก.ย. 59>

"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" วันนี้ (17 กันยายน 2559) ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ แจกปุ๋ยหมัก EM บริการทะเบียนราษฎร์ บริการชำระค่าขยะ ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการหมอครอบครัว <12 ก.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เปิดโครงการหมอครอบครัว จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีกลุ่ม อสม.และประชาชนที่สนใจเป็นหมอครอบครัว เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
โครงการอบรม "โตไปไม่โกง" ปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการโกง <11 ก.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดโครงการอบรม "โตไปไม่โกง" เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในการทำความดี และปลูกฝังความรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 ณ บ้านพักทัศนาจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com