เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 37 คน
สถิติวันนี้ 899 คน
สถิติเดือนนี้ 15580 คน
สถิติปีนี้ 238450 คน
สถิติทั้งหมด 2619842 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 <16 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ กิจกรรม BIG CLEANING DAY กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสุเทพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมแสดงความยินดีสวนสัตว์เชียงใหม่ ครบ 39 ปี <16 มิ.ย. 59>

16 มิถุนายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน 39 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่


ทต.สุเทพ จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ม.13 <15 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ม.13 เพื่อพิจารณาการบริหารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย และการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี <15 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับปกครอง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ น้ำตกมณฑาธาร และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ทต.สุเทพ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ <27 พ.ค. 59>

27 พฤษภาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลสุเทพ <26 พ.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2564 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี อ.ดร.วันชาติ นภาศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี คณะผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
อบจ.เชียงใหม่ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง <23 พ.ค. 59>

ขอขอบคุณ อบจ.เชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เจาะน้ำบาดาล บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ทต.สุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2559 <19 พ.ค. 59>

19 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 โดย มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ท่านนายกฯได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 11 ลานชมวิวไปยังเชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสุเทพคอยให้บริการแจกน้ำดื่มฟรีให้กับผู้ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยด้วย
ทต.สุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 45 ราย <19 พ.ค. 59>

คณะกรรมการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความเดือดร้อนในชุมชน จำนวน 45 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
นายกสุเทพให้สัมภาษณ์รายการ ลองstay <18 พ.ค. 59>

18 พฤษภาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้สัมภาษณ์รายการ ลอง Stay รายการท่องเที่ยวสนุกๆโดยพิธีกรชาวต่างชาติ ผู้รักในการท่องเที่ยว เทปนี้พิธีกร คือ เจได โอปป้าเกาหลี ที่กำลังโด่งดังในโลก Social มาลองเที่ยวชุมชนสันลมจอย เพื่อสัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลีซู ซึ่งรายการนี้จะออกอากาศทางช่อง 3SD(28) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 - 17.00 น.

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com