วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 41 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 12394 คน
สถิติปีนี้ 30375 คน
สถิติทั้งหมด 2724815 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

บูรณาการสร้างความปลอดภัยถนนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ <10 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และประชาชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนน เส้นทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (พร้อมปฎิบัติจริง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยมีคุณอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
กิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <05 ส.ค. 59>

กองบิน 41 ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับความร่วมมือจากทีมรำวงในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง, เทศบาลตำบลต้นเปา, เทศบาลตำบลหางดง, ทีมทานตะวัน ตำบลหนองผึ้ง, ทีมน้ำพริกลงเรือ ตำบลหนองแฝก, และทีมสวยสมวัยบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบินผาดโผนเครื่องบิน เอฟ 16 ด้วย ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 สิงหาคม 2559
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ <04 ส.ค. 59>

4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ทต.สุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ <01 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลสุเทพ และแผนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสุเทพ เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลสุเทพ โดยมีตัวแทนประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรจาก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559
สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดเสวนา "การจัดพิธีการงานศพ" <29 ก.ค. 59>

29 กรกฎาคม 2559 สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดเสวนา "การจัดพิธีการงานศพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีดีงามของท้องถิ่น โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ  อ.บุญศรี รัตนัง อ.วัลลภ นามวงค์พรหม อ.ดุสิต ชวชาติ และคุณสิริยา บุญญสิริพฤกษ์ ซึ่งเป็นปราชญ์ล้านนาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีกรรม มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมเบเกอรี่ <28 ก.ค. 59>

28 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมเบเกอรี่ ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กรและประชาชนทั่วไป โดยมี คุณพรรษวรรณก์ เอมเอี่ยม เจ้าของร้านกาแฟทอฝัน เป็นวิทยากรสอนทำบัตเตอร์เค้ก บราวนี่ และเค้กกล้วยหอม โดยมีประชาชนบ้านโป่งน้อยหมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ มอบรถจักรยานต์แก่ สภ.ภูพิงค์ฯ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจในพื้นที่ตำบลสุเทพ <27 ก.ค. 59>

27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรับ-มอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น Y2F R1 25/150 ขนาด 150 CC. สีดำ ให้แก่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านงานจราจร และภารกิจด้านอื่นๆ ในการบริการประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช.จัดโครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <25 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 <15 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมพิธีปฏิญาณตน "เลิกสุราพรรษานี้ เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว" โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีขบวนเทียนพรรษาจาก 15 หมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายรวม 21 ขบวน เดินขบวนจากลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 <07 ก.ค. 59>

7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com