วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 214 คน
สถิติเดือนนี้ 13213 คน
สถิติปีนี้ 13213 คน
สถิติทั้งหมด 2707653 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ร่วมสู้ภัยแล้ง <13 พ.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ร่วมสู้ภัยแล้ง จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งบ้านดอยปุย โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบถังเก็บน้ำจำนวน 18 ใบ พร้อมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <10 พ.ค. 59>

10 พฤษภาคม 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน 10 โครงการ ในวันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ลาไปต่างประเทศ 1 ท่าน ขาดการประชุมโดยไม่มีการแจ้งเหตุ 5 ท่าน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมโดย ท่านธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยสภาพิจารณาเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งหมด 10 โครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3
พิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 <10 พ.ค. 59>

พิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 81 ปี พิธีเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ <30 เม.ย. 59>

30 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรำลึกมุทิตาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครบรอบ 81 ปี พิธีเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <28 เม.ย. 59>

28 เมษายน 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3
นายกสุเทพเข้ารับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2558 <27 เม.ย. 59>

27 เมษายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับรางวัลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลชมเชย ประเภททั่วไป (กลุ่มเทศบาลตำบล) ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
ทต.สุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" <22 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ จัดงาน "ร่วมสืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2559" เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อขอขมา ขอพรจากผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" <21 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ" ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559


ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม ในโครงการกีฬาเพื่อลูกรัก <17 เม.ย. 59>

กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2559 เริ่มขึ้นแล้ว
ทต.สุเทพ ขอช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานช่วงปิดเทอม เพื่อสุขภาพที่ดี และฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 โดยฝึกทุกวันอาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพ

ว่ายน้ำ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ สระว่ายน้ำ หมู่บ้านขวัญเวียง โดยมีรถรับส่ง ผู้ปกครองสามารถมาส่งบุตรหลานขึ้นรถได้ที่ ศพด.ทต.สุเทพ เวลา 8.00 น.

ฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ


นายกสุเทพ นำทีมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร สท.หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทต.สุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com