วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 208 คน
สถิติเดือนนี้ 12560 คน
สถิติปีนี้ 30541 คน
สถิติทั้งหมด 2724981 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ ร่วมกับสภ.ภูพิงค์ฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <24 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ โดย พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 75 คน จากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และโรงเรียนบ้านห้วยทราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เมื่อ 24 สิงหาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) <22 ส.ค. 61>

22 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) ณ บ้านม้งดอยปุย
ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 <21 ส.ค. 61>

21 สิงหาคม 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่ 1 รับหลักการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2561 <20 ส.ค. 61>

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) <18 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1) ณ วัดโป่งน้อย เมื่อ 18 สิงหาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2561 <16 ส.ค. 61>

16 สิงหาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.อุดม อินอยู่ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ และสนับสนุนทีมครูฝึก จาก กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อปฏิบัติการ อปพร.ให้กับ อปพร. จำนวน 23 นาย
ทต.สุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 <12 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 แสดงธรรมเทศนา โดย พระมหาสกล วิโรจนกิตติ ป.ธ.๙ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เมื่อ 12 สิงหาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา <12 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 87 รูป พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมโครงการพัฒนาคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ปี 2561 <02 ส.ค. 61>

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมโครงการพัฒนาคลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) ปี 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ป.ป.ส. โดยมี นายเทพประสิทธิ์ ตุลาคัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีการบรรยายให้ความรู้ โดย นายสมภพ นันทโกวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 2 สิงหาคม 2561
ทต.สุเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 <02 ส.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อ 1 สิงหาคม 2561

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com