เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 76 คน
สถิติเดือนนี้ 21416 คน
สถิติปีนี้ 155578 คน
สถิติทั้งหมด 2536970 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โฮป อะคาเดมี มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนทำดี <12 มี.ค. 61>

12 มีนาคม 2561 โฮป อะคาเดมี เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรคนดี ภายใต้โครงการคลังความดีคนดี กลุ่มทำดีไม่เดี่ยวดาย ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายประภาส ปิงใจ 2.นายอุทิศ ดวงตาคำ และ 3.นายทูร กล้วยหอม เนื่องจากพนักงานทั้ง 3 คนได้พบเงินสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นเงินไทย จำนวน 75,669.59 บาท ในถุงขยะของธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แล้วนำส่งคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมกันนี้ โฮป อะคาเดมี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลสุเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ <06 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ประชุมนานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา เมื่อ 6 มีนาคม 2561
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภายในตำบลสุเทพ <03 มี.ค. 61>

3 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภายในตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)" <28 ก.พ. 61>

28 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารและยาให้แก่เด็กนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในถูกวิธี โดยทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่าร้อยคน ณ วัดโป่งน้อย
ทต.สุเทพ จัดการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ <22 ก.พ. 61>

22 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 โดยมี อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13
ทต.สุเทพ เปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก <13 ก.พ. 61>

13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภายในงานมีเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การจัดนิทรรศการการทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน และนำขยะมาแลกไข่ ณ วัดโป่งน้อย
นายก ทต.สุเทพ ร่วมงานครบรอบ 12 ปี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี <06 ก.พ. 61>

6 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสถเทพ คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีครบรอบ 12 ปี ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ทต.สุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาทเพื่อปฏิรูปการศึกษา <30 ม.ค. 61>

30 มกราคม 61 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมมอบกองทุน 10 บาท กับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาแนวทางความปลอดถนน ในพิธีเปิดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่ 4.0" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทุ่งควายกิน <29 ม.ค. 61>

29 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน จังหวัดระยอง โดย นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว <26 ม.ค. 61>

26 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และนางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ต้นมะพร้าว จังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com