วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 190 คน
สถิติเดือนนี้ 13189 คน
สถิติปีนี้ 13189 คน
สถิติทั้งหมด 2707629 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <09 มี.ค. 59>

9 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.แม่เมาะ <08 มี.ค. 59>

8 มีนาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองเก่า <05 มี.ค. 59>

5 มีนาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองเก่า จ.ปราจีนบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
เทศบาลตำบลสุเทพร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง <04 มี.ค. 59>

4 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรจากศูนย์ควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ พร้อมกันนี้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง และเดินรณรงค์จากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไปยังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันไฟป่า หมอกควันและภัยแล้งให้กับประชาชน
โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) <24 ก.พ. 59>

23 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
เวทีพัฒนาแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ <24 ก.พ. 59>

23 กุมภาพันธ์ 2559 "เวทีพัฒนาแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ" โดย กลุ่มศึกษาปัญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
รับมอบกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน(set top box) จาก กสทช.ร่วมกับ ททบ.5 <23 ก.พ. 59>

23 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน(set top box) จาก กสทช.ร่วมกับ ททบ.5 มอบให้ตามโครงการประชาสัมพันธ์ต้นแบบการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล DVB-TV2 ระดับตำบล
สภากาแฟ ณ เทศบาลตำบลสุเทพ <23 ก.พ. 59>

24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือ แก้ไขปัญหา และเสนอแนะการพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม <18 ก.พ. 59>

18 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าข้าม จ.ตรัง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 <18 ก.พ. 59>

17 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนฯ โครงการขยายเขตประปา

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com