วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 25 คน
สถิติวันนี้ 199 คน
สถิติเดือนนี้ 12551 คน
สถิติปีนี้ 30532 คน
สถิติทั้งหมด 2724972 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาว <29 ม.ค. 59>

 29 มกราคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานในพิธี และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วม โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ กองทัพภาค 3 ปตท. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ จุดตรวจไฟป่าบ้านม้งดอยปุย
ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.พุกร่าง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.บางขะแยง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.โคกตะเคียน <22 ม.ค. 59>

22 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.อุใดเจริญ <20 ม.ค. 59>

20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ประมวลภาพกิจกรรมคืนความสุขให้ผู้สูงวัย <18 ม.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้ผู้สูงวัย" ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกรบ <18 ม.ค. 59>

18 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ จัดระเบียบป้ายซอยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย <15 ม.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ มีนโยบายสาธารณะ จัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายซอยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม นำร่องโครงการที่หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า ซอย 3 และซอย 4 เริ่มโครงการไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2559 <15 ม.ค. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่ออวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และประธานผู้สูงอายุตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com