เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 21394 คน
สถิติปีนี้ 155556 คน
สถิติทั้งหมด 2536948 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม <22 ต.ค. 58>

22 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม จาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยปี 2558 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กองสวัสดิการสังคม จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ให้แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ,7 และ 15 <21 ต.ค. 58>

21 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ,7 และ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 <21 ต.ค. 58>

21 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์
อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 5, 8 และ 10 <21 ต.ค. 58>

20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 ,8 และ 10 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 
ทต.สุเทพให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การสนับสนุนเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก.กลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบแท่งกั้นพลาสติก (แบริเออร์) จำนวน 20 แท่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในตำบลสุเทพต่อไป
"อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 <19 ต.ค. 58>

19 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัด "อบรมให้ความรู้ด้านสิทธิผู้สูงอายุและสุขภาพ" ตามโครงการบริการแสดงตนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้รับเบี้ยยังชีพ ในผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ,6 และ 13 ณ วัดโป่งน้อย
นายกนำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ <14 ต.ค. 58>

14 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายมงคล สุกใส และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายกนำทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ <14 ต.ค. 58>

14 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ และผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายประจวบ กันธิยะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายกสุเทพ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองลำพูน <12 ต.ค. 58>

12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงาน ณ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อตั้งคลีนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ
กีฬาพ่อแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2558 <08 ต.ค. 58>

8 ตุลาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการแข่งขันกีฬาพ่อแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2558 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com