วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 197 คน
สถิติเดือนนี้ 13196 คน
สถิติปีนี้ 13196 คน
สถิติทั้งหมด 2707636 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง <28 ก.ย. 58>

26 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นายกสุเทพร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์ <28 ก.ย. 58>

26 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมบวงสรวงพระธาตุเจดีย์วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) และร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณ์ ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม
ปลูก-เปลี่ยน-ป่า พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน <28 ก.ย. 58>

26 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการ ปลูก-เปลี่ยน-ป่า พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อาสาสมัคร TMB และบ้านสันลมจอย ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทต.สุเทพ ทำฝายน้ำล้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ <24 ก.ย. 58>

24 กันยายน 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สุเทพ ร่วมกับ กองช่าง ทต.สุเทพ ร่วมจัดทำฝายน้ำล้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล" <21 ก.ย. 58>

21 กันยายน 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุเทพ จัดโครงการ "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับ Miss Thailand World 2015 ปิ๊กเชียงใหม่ <21 ก.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเปิดลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเทศกาลท่องเที่ยวปี 2558-2559 โดยมีนางสาวธันยชนก มูลนิลตา น้องเฟร้นฟราย Miss Thailand World 2015 เป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ พร้อมร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่ง โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีองค์กรจากภาครัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) <18 ก.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ วันที่ 18 กันยายน 2558  ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
เทศบาลตำบลสุเทพได้รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 <16 ก.ย. 58>

16 กันยายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในนามเทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 <10 ก.ย. 58>

10 กันยายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคณะผู้บริหาร สท. ร่วมสังเกตการณ์การสร้างสถานการณ์จำลองตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 ของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ โดยได้รับความร่วมมือในการฝึกซ้อมจากเทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลช้างเผือก และหอพักสตรีบ้านต้นทองกวาว ณ หอพักสตรีบ้านต้นทองกวาว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย <09 ก.ย. 58>

9 กันยายน 2558 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และครอบครัวด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 18 ครอบครัว โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลสุเทพ และนักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com