เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 77 คน
สถิติวันนี้ 694 คน
สถิติเดือนนี้ 16415 คน
สถิติปีนี้ 150577 คน
สถิติทั้งหมด 2531969 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

หล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 <10 ก.ค. 58>

9 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมกันทำพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ขอขอบคุณ บ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ที่ร่วมดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ <08 ก.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ขอขอบคุณ บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ที่ร่วมดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านช่างทอง-ป่าช้าบ้านตำหนัก เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรแก่ประชาชน จนแล้วเสร็จ และขณะนี้ได้ปล่อยน้ำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนแล้ว
เดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <03 ก.ค. 58>

3 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ อสม.ตำบลสุเทพ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยใช้มาตรการปิดล้อมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะแจกทรายอะเบทและตะไคร้หอมไล่ยุงในรัศมี 100 เมตรของบ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านช่างทอง-ป่าช้าบ้านตำหนัก <02 ก.ค. 58>

2 กรกฏาคม 2558 บ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพได้ทำการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านช่างทอง-ป่าช้าบ้านตำหนักเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรแก่ประชาชน ดำเนินการโดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายเกตุ ชัยมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเขต1
นายกสุเทพ นำข้าราชการและพนักงาน ร่วมเดินชบวนต่อต้านยาเสพติด <26 มิ.ย. 58>

26 มิถุนายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีคณะตัวแทน อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพลังมวลชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ร่วมมือจัดโครงการ"ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2558" <22 มิ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดโครงการ"ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2558" เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และรณรงค์ให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมี นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธาน และมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ร่วมงานครบรอบ 38 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ <16 มิ.ย. 58>

16 มิถุนายน 2558 นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานครบรอบ 38 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
ทำบุญสืบชะตาศูนย์เด็กฯครบรอบ 9 ปี <12 มิ.ย. 58>

12 มิถุนายน 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีทำบุญ และสืบชะตาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพครบรอบ 9 ปี โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
นายกสุเทพร่วมพิธีรำลึกมุทิตา วันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย <11 มิ.ย. 58>

11 มิถุนายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรำลึกมุทิตา วันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ครบรอบ 138 ปี ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 219 รูปและพิธีทางศาสนา โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ช่วยกันเก็บขยะตกต้างจากการเตียวขึ้นดอย 2558 <02 มิ.ย. 58>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดเก็บขยะตกค้างจากกิจกรรมเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com