วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 484 คน
สถิติเดือนนี้ 17304 คน
สถิติปีนี้ 289298 คน
สถิติทั้งหมด 2670690 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี <13 ส.ค. 58>

13 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สท. และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ <12 ส.ค. 58>

12 สิงหาคม 2558 เวลา 7.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สท. ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมพิธี ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ย้อนยุควิถีชาวนาไทย ประจำปี 2558 <12 ส.ค. 58>

12 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและกลุ่มเกษตรทำนาตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ย้อนยุควิถีชาวนาไทย ประจำปี 2558" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ แปลงนาสาธิต บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมแก้ไขปัญหาชาวเขาต่างถิ่น <11 ส.ค. 58>

11 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมแก้ไขปัญหาชาวเขาต่างถิ่น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาชาวเขาต่างถิ่นที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการ "ประกวดสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ" <10 ส.ค. 58>

8 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ประกวดสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ" เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับแนวคิดใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายจากการนำเสนอผลงานการใช้สื่อต่างๆ โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด มีโรงเรียนทั่วเขตจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงผลงาน และมีการประกวดสื่อของโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพ โดยมีผลการประกวดดังนี้ 

ชนะเลิศอันดับ 1 นางนันทิกา ชัยมงคล "นิทานส่งเสริมคุณธรรม" รร.บ้านเชิงดอย
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.นลิตา สุนันตา "คู่ฉันอยู่ไหน" รร.บ้านโป่งน้อย
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.จินตนา แสงทอง "ต้นไม้แห่งปัญญา" รร.บ้านห้วยทราย
รองชนะเลิศอันดับ 3 น.ส.พัชรียา จำปาทอง "กระดานแม่เหล็กอาเซียน" รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ชมเชย น.ส.ยุวดี แก้วบุญเรือง "ป้ายคมนาคม เดินทางทั่วไทย" ศพด.ทต.สุเทพ
ชมเชย น.ส.อมร แซ่ย่าง "ผลไม้รวม" ศพด.บ้านดอยปุย
ชมเชย นางนิ่มนวล ดีโพธิ์รัมย์ "กับดักจับแมลงวัน" ศพด.ทต.สุเทพ

เปิดโครงการกีฬาเพื่อลูกรัก <07 ส.ค. 58>

7 สิงหาคม 2558 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีเปิดโครงการ "กีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2558 โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเยาวชนตำบลสุเทพ มีการฝึกสอนว่ายน้ำและฟุตบอลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนาม คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 <05 ส.ค. 58>

5 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภาคสนาม คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 <29 ก.ค. 58>

28 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดย นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหมู่บ้านและโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพรวม 21 ขบวน เดินขบวนจากลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพไปวัดโป่งน้อย ในโอกาสนี้มีพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาปี 2558 โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง 
เปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการตำบลสุเทพ <24 ก.ค. 58>

24 กรกฎาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการตำบลสุเทพ โดยมีโรงเรียนในเขตตำบลสุเทพทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
อบรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 <22 ก.ค. 58>

22 กรกฎาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมโครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 โดยมีนายธานี มณีวรรณ์และคณะ วิทยากรจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ และ พ.ต.ท.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี สารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com