วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 129 คน
สถิติเดือนนี้ 12481 คน
สถิติปีนี้ 30462 คน
สถิติทั้งหมด 2724902 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาถนนศรีวิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 <28 ก.ค. 61>

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดและพัฒนาถนนศรีวิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสองพันคน พร้อมมีจิตอาสาบริการโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม 15 ซุ้ม
ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทำพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ งดเหล้าเข้าพรรษา <26 ก.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมทำพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ งดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาร่วมใจ Big Cleaning Day" ตามแนวพระราชดำริ " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" <24 ก.ค. 61>

24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาร่วมใจ Big Cleaning Day" ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ปลุกต้นสักจำนวน 100 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านร่ำเปิง พร้อมกันนี้มีการเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน
ทต.สุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 <16 ก.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ เมื่อ 16 กรกฎาคม 2561
นายก ทต.สุเทพ ร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดระเบียบ ร้านค้าในชุมชนดอยสุเทพ <13 ก.ค. 61>

10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมคณะทำงานอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดระเบียบ ร้านค้าในชุมชนดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ทต.สุเทพ ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด พัฒนาถนนมหิดล และถนนสนามบิน" ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" <13 ก.ค. 61>

13 กรกฎาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด พัฒนาถนนมหิดล และถนนสนามบิน" ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดทางเท้า ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสองข้างทางและเกาะกลางตั้งแต่บริเวณสี่แยกสนามบิน ถึงกองบิน 41
ทต.สุเทพ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <02 ก.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด อันประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุตรดิตถ์ โดยได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2,000,000 บาท โดย มีกิจกรรม ดังนี้
1)กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2561
2)กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางและเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 1–2 กรกฎาคม 2561
3)กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 10–20 กรกฎาคม 2561
4)กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 4–6 สิงหาคม 2561 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีพิธีเปิดการอบรม โดย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โดย นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

นายก ทต.สุเทพเป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลตำบลสุเทพ <29 มิ.ย. 61>

29 มิถุนายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลตำบลสุเทพ และในโอกาสนี้ได้นำคณะลูกเสือทั้งหมดตั้งจิตอธิษฐาน ส่งแรงใจไปให้ผู้ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทั้ง 13 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือปลอดภัย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ศพด.ทต.สุเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 <28 มิ.ย. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 28 มิถุนายน 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 <26 มิ.ย. 61>

26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 "ไทยนิยมยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com