วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 551 คน
สถิติเดือนนี้ 17371 คน
สถิติปีนี้ 289365 คน
สถิติทั้งหมด 2670757 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายก ทต.สุเทพเป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลตำบลสุเทพ <29 มิ.ย. 61>

29 มิถุนายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลตำบลสุเทพ และในโอกาสนี้ได้นำคณะลูกเสือทั้งหมดตั้งจิตอธิษฐาน ส่งแรงใจไปให้ผู้ประสบเหตุติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทั้ง 13 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือปลอดภัย ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ศพด.ทต.สุเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 <28 มิ.ย. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 28 มิถุนายน 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 <26 มิ.ย. 61>

26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 "ไทยนิยมยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ประชาชนตำบลสุเทพ รับฟังปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง "อยู่ให้เป็นสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พร้อมทำบุญทอดผ้าป่ารีไซเคิล <11 มิ.ย. 61>

11 มิถุนายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ รับฟังปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง "อยู่ให้เป็นสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พร้อมทำบุญทอดผ้าป่ารีไซเคิลกับพระราชธรรมนิเทศ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาปฏิบัติกิจนิมนต์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 <30 พ.ค. 61>

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2561 <28 พ.ค. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2561 จากจุดที่ 13 ลานชมวิว ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการตัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ <25 พ.ค. 61>

25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดเวทีนำเสนอผลโครงการวิจัยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการตัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ (เรียนรู้รูปธรรมจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่) โดยการสนับสนุนโครงการจาก สสส. ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังดัดเทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการจุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มุมมองจากภาคีเครือข่ายและแนวทางในการขับเคลื่อนขยายผล" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี วันวิสาขบูชา 2561 <23 พ.ค. 61>

23 พฤษภาคม 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมี วันวิสาขบูชา 2561
พิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก และกีฬาสุเทพลีก ประจำปี 2561 <20 พ.ค. 61>

ประมวลภาพพิธีปิดกีฬาเพื่อลูกรัก และกีฬาสุเทพลีก ประจำปี 2561 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก <07 พ.ค. 61>

7 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์ จังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย

 
     
หน้า   1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com