วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 44 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 13156 คน
สถิติปีนี้ 13156 คน
สถิติทั้งหมด 2707596 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัว นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอขมา ขอพร และสืบสานประเพณีล้านนา ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกฯ นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ <16 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่ตามประเพณีสระเกล้าดำหัวของล้านนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ นำคณะผู้บริหาร สท. และเจ้าหน้าที่ร่วมดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <15 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด , นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์) เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
รดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรักษาประเพณีที่ดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
"อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล <11 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี "อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <09 เม.ย. 58>

9 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ <09 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านโป่งน้อย <08 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ <07 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com