วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 13238 คน
สถิติปีนี้ 13238 คน
สถิติทั้งหมด 2707678 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.กระแสบน จังหวัดระยอง <29 ม.ค. 58>

29 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ
พาเด็กไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ <28 ม.ค. 58>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) เมื่อ 28 มกราคม 2558
เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความร้อนของประชาชน <28 ม.ค. 58>

28 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ เวทีประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมปรึกษาหารือ และลงมติคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ <27 ม.ค. 58>

27 มกราคม 2558 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมปรึกษาหารือ และลงมติคัดเลือกกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
มอบผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวบ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์และบ้านดอยสุเทพ <26 ม.ค. 58>

26 มกราคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวบนดอย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์ และบ้านดอยสุเทพ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1) <24 ม.ค. 58>

24 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ครั้งที่ 1) ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ซึ่งมีประชาชนตำบลสุเทพให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตรวจโรคเบาหวาน ตรวจหาระดับไขมันในเลือด ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รพ.ช้างเผือก รพ.สยามราษฎร์เชียงใหม่ และ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ
ประชุม "โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม" <23 ม.ค. 58>

23 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม "โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม" เพื่อพิจารณาเตรียมพร้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม โดยเทศบาลตำบลสุเทพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ <21 ม.ค. 58>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นางพนาไพร คุ้มสะดวก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี หัวข้อ "เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานพิธีต่างๆ" โดยมี พ.อ.พิเศษ นเรศร์ จิตรักษ์ วิทยากรดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ <14 ม.ค. 58>

14 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ต.สุเทพ
กิจกรรมสันทนาการปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านในเขตตำบลสุเทพ <13 ม.ค. 58>

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมสันทนาการปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com