เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 896 คน
สถิติเดือนนี้ 16827 คน
สถิติปีนี้ 212211 คน
สถิติทั้งหมด 2593603 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานปีใหม่ 2558 <26 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "พบปะผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สท. และพนักงานเทศบาลปี 2558" ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีคณะผู้บริหาร สท. ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงจากตัวแทนของพนักงานเทศบาลทุกฝ่าย จับสลากแลกของขวัญระหว่างพนักงานมีการจับรางวัลพิเศษจากคณะผู้บริหารมอบให้พนักงาน และมีอาหารเครื่องดื่มบริการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <23 ธ.ค. 57>

วันที่ 19 และ 23 ธันวาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ บ้านดอยสุเทพ บ้านดอยปุย และโรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
ปีใหม่ม้ง 2558 <22 ธ.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิื แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณี "ปีใหม่ม้ง 2558" ณ บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่คณะกรรมการหมู่บ้านดอยปุยด้วย
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อพิจารณาภารกิจของแต่ละกองที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 การเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
อบต.ควนกาหลง เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง <18 ธ.ค. 57>

18 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชนเผ่า และการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ
ตำบลสุเทพนำร่องพร้อมลุยขับเคลื่อนพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน <18 ธ.ค. 57>

17 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบลสุเทพ นำโดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย ประธานคณะกรรมการ และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็กในชุมชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <15 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณา หารือ เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และการจัดสวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลสุเทพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ <12 ธ.ค. 57>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกเข้าบ้านอุโมงค์ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และ ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์เข้าร่วมประชุม
เขตบางเขนศึกษาดูงานบ้านสันลมจอย <12 ธ.ค. 57>

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน "ด้านการมีส่วนรวมของเครือข่ายพัฒนาชุมชน" ณ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุรเชษฐ์ ตาคำมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย และประชนชนสันลมจอย ให้การต้อนรับ
เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" <05 ธ.ค. 57>

5 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมย้อนยุควิถีชาวนาไทย "เกี่ยววันพ่อ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com