วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 510 คน
สถิติเดือนนี้ 17330 คน
สถิติปีนี้ 289324 คน
สถิติทั้งหมด 2670716 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 <07 พ.ค. 61>

7 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดการประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบ" ระดับดีมาก จากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ <24 เม.ย. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบ" ระดับดีมาก จาก ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อ 24 เมษายน 2561
นายก ทต.สุเทพ มอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย <21 เม.ย. 61>

21 เมษายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนบ้านดอยปุยหมู่ที่ 11 พร้อมมอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย
ทต.สุเทพ จัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" <20 เม.ย. 61>

20 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
สระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <19 เม.ย. 61>

19 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อขอขมา ขอพร และสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 <05 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 เมษายน 2561
กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 <04 เม.ย. 61>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้โอวาท แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 ณ สระว่ายน้ำในร่มนิมมานนรดี เมื่อ 4 เมษายน 2561
ศพด.ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" <03 เม.ย. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 39 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 <03 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน <29 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ ผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 25 - 29 มีนาคม 2561

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com