เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 74 คน
สถิติวันนี้ 678 คน
สถิติเดือนนี้ 16399 คน
สถิติปีนี้ 150561 คน
สถิติทั้งหมด 2531953 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รดน้ำดำหัวขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <18 เม.ย. 57>

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


รดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ <18 เม.ย. 57>

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพนำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร พลตำรวจตรีกริช กิติลือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านสันลมจอย <16 เม.ย. 57>

วันที่ 16 เมษายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานถนนคนเดินและลานวัฒนธรรม บ้านสันลมจอย


รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 57>

วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ รดน้ำดำหัวขอพร นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา และ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ในเวลา 11.00 น. ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมขบวนแห่รดน้ำดำหัวขอพร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำขบวน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานหลายพันคน


เปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาจราจร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ตามโครงการ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จัดโดย สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจบูรณาการ จุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ อีกทั้งบริการให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และหน้าตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2557 และในเวลา 14.00 น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ณ ตู้ยามเทศบาลตำบลสุเทพ


กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง


“ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ <11 เม.ย. 57>

วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน “ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” จัดโดยศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงอาคารศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่


ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อรายงานสถานการณ์การจราจรหลังจากติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพและทางแยกเข้าบ้านอุโมงค์ และสรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ <09 เม.ย. 57>

วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าหลวงจังหวัดและผู้ว่าราชการเชียงใหม่ที่ล่วงลับ และในโอกาสดังกล่าวได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทูงยู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


การประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” <08 เม.ย. 57>

วันที่ 8 เมษายน 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุม “การขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพครั้งที่ 3/2557” เพื่อพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com