วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 570 คน
สถิติเดือนนี้ 11848 คน
สถิติปีนี้ 259572 คน
สถิติทั้งหมด 2640964 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

“รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” <11 มิ.ย. 57>

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบลตำบลสุเทพ ร่วมพิธี “รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 137 ปี โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนา ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย


ประชุมกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <10 มิ.ย. 57>

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม “การกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ” เพื่อนำเสนอหลักการและเหตุผลในการสำรวจถนน ซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และผลการดำเนินงานการกำหนดชื่อซอย กรณีนำร่อง หมู่ที่ 5 , 6 และ 13 และเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมชื่อซอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย <30 พ.ค. 57>

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากลมพายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 6 หลังคาเรือน และกุฏิสงฆ์ 1 หลัง


พิธีเททองหล่อพระปางห้ามญาติ <29 พ.ค. 57>

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเททองหล่อพระปางห้ามญาติ ขนาดความสูง 170 เซนติเมตร เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ณ บริเวณพิธีหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน 41


“ผู้ว่าห่วงหัว” <26 พ.ค. 57>

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในงานเชิญชวนให้ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และนำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายเข้าร่วมโครงการรับหมวกนิรภัยให้บุตรหลานสวม 1 ใบ มีศูนย์เด็กเล็กมากกว่า 20 แห่งเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ


โครงการ “เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผู้นำชุมชน : ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2557” <20 พ.ค. 57>

วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผู้นำชุมชน : ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2557” เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน พัฒนาและแลกปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มเครือข่ายของชุมชนอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และร่วมกันวิเคราะห์จัดทำแผนชุมชนร่วมกัน ณ จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี


ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <14 พ.ค. 57>

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิด นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย


ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ <12 พ.ค. 57>

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อนมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเดินเท้าขึ้นเป็นระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 11 กม. โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวไทยใหญ่นับแสนคน มาร่วมประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพบปะผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 <06 พ.ค. 57>

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ในโอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้พบปะ พูดคุยกับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ <05 พ.ค. 57>

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุเหลือใช้” เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทรงชัย เตชะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com