วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 227 คน
สถิติเดือนนี้ 13226 คน
สถิติปีนี้ 13226 คน
สถิติทั้งหมด 2707666 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ศพด.ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" <03 เม.ย. 61>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "สายใยรัก ส่งพี่ไปโรงเรียน" โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 39 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 <03 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เฝ้าระวังไฟป่า) ประจำปี 2561 ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เมื่อ 3 เมษายน 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน <29 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน : เพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต บริบทพื้นถิ่น ประเทศไทย 4.0 พร้อมศึกษาดูงาน โดยนำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลสุเทพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ ผู้สูงอายุ และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 25 - 29 มีนาคม 2561
ทต.สุเทพ จัดโครงการ "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabies Free Zone ประจำปี 2561" <20 มี.ค. 61>

20 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการ "ตำบลสุเทพปลอดโรคพิษสุนัขบ้า Suthep Rabies Free Zone ประจำปี 2561" ภายในงานมีการทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนตำบลสุเทพ ระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัด โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อสป. พร้อมกับรับทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยนำขยะมาแลกการรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเดินรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ณ วัดโป่งน้อย
พิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <13 มี.ค. 61>

13 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์1
ทต.สุเทพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดKick Off รณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าเทศบาลตำบลสุเทพ <12 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ กองบิน 41 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และประชาชนจิตอาสา  จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าเทศบาลตำบลสุเทพ (Kick Off) ประจำปี 2561" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และทีมวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้ในการดับไฟป่าและวิธีการดับไฟป่าอย่างปลอดภัย และร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย เมื่อ 12 มีนาคม 2561
โฮป อะคาเดมี มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนทำดี <12 มี.ค. 61>

12 มีนาคม 2561 โฮป อะคาเดมี เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรคนดี ภายใต้โครงการคลังความดีคนดี กลุ่มทำดีไม่เดี่ยวดาย ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายประภาส ปิงใจ 2.นายอุทิศ ดวงตาคำ และ 3.นายทูร กล้วยหอม เนื่องจากพนักงานทั้ง 3 คนได้พบเงินสกุลเงินต่างประเทศ คิดเป็นเงินไทย จำนวน 75,669.59 บาท ในถุงขยะของธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 แล้วนำส่งคืนให้แก่ธนาคาร พร้อมกันนี้ โฮป อะคาเดมี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลสุเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
นายก ทต.สุเทพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ <06 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ประชุมนานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา เมื่อ 6 มีนาคม 2561
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภายในตำบลสุเทพ <03 มี.ค. 61>

3 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ ครั้งที่ 21 และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภายในตำบลสุเทพ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)" <28 ก.พ. 61>

28 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารและยาให้แก่เด็กนักเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในถูกวิธี โดยทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่าร้อยคน ณ วัดโป่งน้อย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com