วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 217 คน
สถิติเดือนนี้ 13216 คน
สถิติปีนี้ 13216 คน
สถิติทั้งหมด 2707656 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประมวลภาพการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน) <07 ม.ค. 55>


ประมวลภาพแนะนำตัวผู้สมัครที่วัดโป่งน้อย <28 ธ.ค. 54>


เทศบาลตำบลสุเทพจัดกิจกรรมแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเลือกตั้ง <27 ธ.ค. 54>


โครงการอบรมให้ความรูแก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <15 ธ.ค. 54>


ประมวลภาพการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลสุเทพ <08 ธ.ค. 54>


ประมวลภาพเทศบาลตำบลสุเทพกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๔พรรษา <06 ธ.ค. 54>


เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับ กกต เชียงใหม่ จัดโครงการนำร่อง การประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกตั้งท้องถิ่น " สุเทพโมเดล" ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดน <29 พ.ย. 54>

นายไพโรจน์   แสงภู่วงษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการนำร่อง  เชิงปฏิบัติการ  สุเทพโมเดล  ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดน    ด้วยเทศบาลตำบลสุเทพ  จะครบวาระเทศบาลตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นวันเลือกตั้ง และเนื่องจากเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพของประชาชน และเป็นท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับความเป็นเมือง ทำให้มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ เป็นจำนวนมาก จากการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ( ปี ๒๕๕๐ ) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ให้ความสำคัญและสนใจการเลือกตั้งท้องถิ่นน้อย ทำให้เป็นช่องทางในการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งได้ง่าย  ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการบริหารจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เทศบาลตำบลสุเทพจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการสุเทพโมเดลเพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้
นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <16 พ.ย. 54>

นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นำข้าราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ (NBT)บรรยายกาศงานตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 4 <15 พ.ย. 54>

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานตามรอยจอบแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 4 ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนาย ทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพให้การต้อนรับ
เทศบาลตำบลสุเทพ เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม <04 พ.ย. 54> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com