ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 370 คน
สถิติเดือนนี้ 31456 คน
สถิติปีนี้ 351950 คน
สถิติทั้งหมด 1189737 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <07 ต.ค. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง หลักสูตร  "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข : ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร สามารถนำหลักธรรม จริยธรรมา มาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ฝึกสมาธิ  ส่งผลให้มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมการบริการด้วยใจ โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 ณ วัดร่ำเปิง(ตโปธาราม) โดยมีพิธีกล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการบริการโดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ  การบรรยายเรื่อง "ท้องถิ่นกับความแตกต่างในการให้บริการ" จาก ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกา   การบรรยายเรื่อง "การฝึกสมาธิเบื้องต้น"     การฝึกนั่งสมาธิ โดยพระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง
โครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 <16 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการได้จัดโครงการเทศบาลตำบลสุเทพเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซึ่งมีกิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย การบริการตรวจโรครักษาเบื้องต้น การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านงานทะเบียนราษฎร การให้คำปรึกษาด้านช่าง การรับขึ้นทะเบียนร้านค้าและทะเบียนพาณิชย์  การบริการตัดผมและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์และการให้บริการจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การอบรมหลักสูครปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน <06 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุสำหรับบุคลากรกู้ชีพระดับพื้นฐาน ในวันที่ 6-8  กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประเมินสถานการณ์และการประเมินสภาพผู้ป่วย  การฝึกปฏิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติฐานภาวะฉุกเฉิน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วาวี <04 ก.ย. 56>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
พิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุบรมดอยสุเทพ <24 พ.ค. 56>

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการจัดงานสรงน้ำพระราชทาน พระธาตุดอยสุเทพ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกสรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธี โอกาสนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนจากทุกภาคส่วน ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2556 <23 พ.ค. 56>

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงาน “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ดำเนินการจัดงานโดย พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีการจัดโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดเส้นทาง รวมถึงการร่วมมือจัดเก็บขยะจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพและกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานเพื่อนำน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10 ชุด ขึ้นไปสักการะยังพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีศรัทธาสาธุชนจากทุกภาคส่วน ร่วมเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพราวหนึ่งแสนคน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 จนกระทั่งขบวนรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในเวลา01.30 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2556


การสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในการจัด “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” <22 พ.ค. 56>

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมอบหมายให้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในการจัด “งานสรงน้ำพระราชทาน ประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชน โอกาสนี้ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ ได้ให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


กีฬาประชาชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2556 <19 พ.ค. 56>

วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ 2556 และ นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า โดยมีเทศบาลตำบลป่าแดดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้ดำเนินการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลประชาชนชาย ฟุตซอลประชาชนชาย เซปัคตะกร้อ วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองชายและเปตองหญิง มีประชาชนท้องถิ่นต่างๆในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมทำการแข่งขัน ณ สนามกีฬาตำบลป่าแดด สนามฟุตบอลไนท์เพลส และสนามกีฬาตำบลสุเทพ  ทีมกีฬาตำบลสุเทพได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ทีมฟุตบอลประชาชนชายและทีมเปตองหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศคือ ทีมวอลเลย์บอลชาย ทีมเซปัคตะกร้อ ทีมฟุตซอลชาย ได้รับรางวัลอันดับที่สามคือ ทีมวอลเลย์บอลหญิง ทีมเปตองชาย ซึ่งในพิธีปิดการแข่งขัน นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและกองเชียร์จากตำบลต่างๆ พร้อมทั้งรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี 2557


การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้านค้า การจราจร บริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร <17 พ.ค. 56>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณลานจอดรถ และทางขึ้นบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อจัดระเบียบร้านค้า การจราจร การจอดรถ รวมถึงวางมาตรการรักษาความสะอาด บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่เป็นปัญหามายาวนาน โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ณ ศาลาหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ


การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร้านค้าบริเวณหน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ <17 พ.ค. 56>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นายอำพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพร่วมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณด้านหน้าทางเข้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อันเนื่องมาจากการจัดระเบียบร้านค้าและการทำประชาคมของหมู่บ้านภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com