ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 285 คน
สถิติเดือนนี้ 4309 คน
สถิติปีนี้ 56056 คน
สถิติทั้งหมด 1252965 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ <05 มี.ค. 57>

วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ส่งมอบศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41 ถังขยะ และโรงเพาะชำพืชผักปลอดสารพิษ โดยมี น.อ.คิดควร สดับ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากองบิน 41
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ <04 มี.ค. 57>

วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 <03 มี.ค. 57>

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ <03 มี.ค. 57>

วันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสุเทพ โดยมี นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งเรื่องการร่วมงานสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ การทำบุญผ้าป่าสามัคคีคณะกรรมการสตรีระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาสุเทพเกมส์ และพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและจัดงานวันสตรีสากล และโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ครบรอบ 26 ปี การดำเนินกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 26 ปี การดำเนินกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช.สัญจร <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช.สัญจร นำโดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รองเลขาธิการสำนักงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานส่วนกลาง และผู้บริหารสาขาเขต ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหาร สปสช. ได้เข้าศึกษาดูงานผลการดำเนินงานสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตสะพานสูง <28 ก.พ. 57>

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายศรายุทธ อินทะรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อเรื่อง “การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการแปรรูปขยะประเภทต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์” ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ <27 ก.พ. 57>

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. นางสาวศิรินทิพย์ หลักดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายณรงค์ ดอกจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ พนักงานและผู้นำชุมชน ณ ร้านแก่นชัยอาหารอีสาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย <27 ก.พ. 57>

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายพยอมเผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งนำโดยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก H7N9 <26 ก.พ. 57>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการดำเนินการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก H7N9 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com