เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 692 คน
สถิติเดือนนี้ 6540 คน
สถิติปีนี้ 174428 คน
สถิติทั้งหมด 1371337 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

“รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” <11 มิ.ย. 57>

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบลตำบลสุเทพ ร่วมพิธี “รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 137 ปี โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนา ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย


ประชุมกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <10 มิ.ย. 57>

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม “การกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ” เพื่อนำเสนอหลักการและเหตุผลในการสำรวจถนน ซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และผลการดำเนินงานการกำหนดชื่อซอย กรณีนำร่อง หมู่ที่ 5 , 6 และ 13 และเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมชื่อซอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย <30 พ.ค. 57>

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากลมพายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 6 หลังคาเรือน และกุฏิสงฆ์ 1 หลัง


พิธีเททองหล่อพระปางห้ามญาติ <29 พ.ค. 57>

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานพิธีเททองหล่อพระปางห้ามญาติ ขนาดความสูง 170 เซนติเมตร เนื้อทองเหลือง ลงรักปิดทอง ณ บริเวณพิธีหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน 41


“ผู้ว่าห่วงหัว” <26 พ.ค. 57>

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในงานเชิญชวนให้ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ และนำบุตรหลานนั่งซ้อนท้ายเข้าร่วมโครงการรับหมวกนิรภัยให้บุตรหลานสวม 1 ใบ มีศูนย์เด็กเล็กมากกว่า 20 แห่งเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ


โครงการ “เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผู้นำชุมชน : ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2557” <20 พ.ค. 57>

วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผู้นำชุมชน : ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปี 2557” เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน พัฒนาและแลกปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกลุ่มเครือข่ายของชุมชนอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี และร่วมกันวิเคราะห์จัดทำแผนชุมชนร่วมกัน ณ จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี


ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <14 พ.ค. 57>

วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานทำบุญครบรอบวันเกิด นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย


ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ <12 พ.ค. 57>

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อนมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเดินเท้าขึ้นเป็นระยะทางจากหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 11 กม. โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวไทยใหญ่นับแสนคน มาร่วมประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพพบปะผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 <06 พ.ค. 57>

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ในโอกาสนี้ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้พบปะ พูดคุยกับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุเหลือใช้ <05 พ.ค. 57>

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ “ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุเหลือใช้” เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยสามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อยอดสู่การวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทรงชัย เตชะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com