เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 636 คน
สถิติเดือนนี้ 21777 คน
สถิติปีนี้ 159134 คน
สถิติทั้งหมด 2157649 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพจัดการประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.พุกร่าง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพุกร่าง จังหวัดสระบุรี ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมเยี่ยมชมสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.บางขะแยง <28 ม.ค. 59>

28 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.โคกตะเคียน <22 ม.ค. 59>

22 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโคกตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.อุใดเจริญ <20 ม.ค. 59>

20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย
ประมวลภาพกิจกรรมคืนความสุขให้ผู้สูงวัย <18 ม.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้ผู้สูงวัย" ระหว่างวันที่ 11 - 18 มกราคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกรบ <18 ม.ค. 59>

18 มกราคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย
ทต.สุเทพ จัดระเบียบป้ายซอยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย <15 ม.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ มีนโยบายสาธารณะ จัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายซอยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม นำร่องโครงการที่หมู่ที่ 8 บ้านหลิ่งห้า ซอย 3 และซอย 4 เริ่มโครงการไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2559 <15 ม.ค. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่ออวยพรและขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และประธานผู้สูงอายุตำบลสุเทพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ลำลูกกา <14 ม.ค. 59>

14 มกราคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ลำลูกกา ปทุมธานี ดูงานด้านผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com