เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
พ.ศ.2559-2561
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาประจำปี2559
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่1ครั้งที่2
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1
เชิญรับฟังประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่3
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 61 คน
สถิติเดือนนี้ 24463 คน
สถิติปีนี้ 290713 คน
สถิติทั้งหมด 2289228 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ทต.สุเทพ มอบรถจักรยานต์แก่ สภ.ภูพิงค์ฯ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจในพื้นที่ตำบลสุเทพ <27 ก.ค. 59>

27 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรับ-มอบรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่น Y2F R1 25/150 ขนาด 150 CC. สีดำ ให้แก่ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมี พ.ต.อ.ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านงานจราจร และภารกิจด้านอื่นๆ ในการบริการประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มช.จัดโครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <25 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 <15 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมพิธีปฏิญาณตน "เลิกสุราพรรษานี้ เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว" โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีขบวนเทียนพรรษาจาก 15 หมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายรวม 21 ขบวน เดินขบวนจากลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังวัดศรีโสดาพระอารามหลวง เมื่อ 15 กรกฎาคม 2559
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 <07 ก.ค. 59>

7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการ "สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี" <03 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จัดโครงการ "สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินีนาถ และเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี" โดยมี นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีพลังมวลชนเข้าร่วมสร้างฝายกว่า 400 คน สร้างฝายจำนวน 63 ลูก ณ น้ำตกมณฑาธาร และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 <26 มิ.ย. 59>

26 มิถุนายน 2559 วันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ เทศบาลตำบลสุเทพได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อปท.ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ฉลอง 70 ปีทรงครองราชย์ โดย นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการต้านยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ
โครงการ ค่ายครอบครัว <19 มิ.ย. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ค่ายครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมรรอยัลปิง การ์เด้นท์ แอนด์รีสอร์ท
นายก ทต.สุเทพ ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดย อบต.กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง <17 มิ.ย. 59>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สท. หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดย อบต.กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 17 มิถุนายน 2559
เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 <16 มิ.ย. 59>

15 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ กิจกรรม BIG CLEANING DAY กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสุเทพ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ ร่วมแสดงความยินดีสวนสัตว์เชียงใหม่ ครบ 39 ปี <16 มิ.ย. 59>

16 มิถุนายน 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน 39 ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com