ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 829 คน
สถิติเดือนนี้ 1873 คน
สถิติปีนี้ 261255 คน
สถิติทั้งหมด 1099042 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานต๋ามฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมใจ๋ดำหัวผู้สูงอายุ <19 เม.ย. 56>

วันที่ 19 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพตลอดจนมวลชนตำบลสุเทพ ร่วมกันจัดงาน  “ต๋ามฮีต ตวยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ฮ่วมใจ๋ดำหัวผู้สูงอายุ” ประจำปี 2556 โดยมีการจัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวด พ่ออุ๊ยหล่อ แม่อุ๊ยงาม แต่งกายงามต๋ามประเวณีล้านนา การประกวดลาบเมือง การประกวดขบวนแห่ หมากสุ่ม หมางเบ็ง การแสดงจากกลุ่มเยาวชนตำบลสุเทพ ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ สนามกีฬาตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <17 เม.ย. 56>

วันที่ 17 เมษายน 2556 นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะสมาชิกสภาฯ คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ มวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายธีระพันธ์ เตชะ รองประธานสภาฯ นายธีระพันธ์ ชนะชัย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ น.ส.ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร เลขานุการนายกเทศมนตรี โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพได้ร่วมรดน้ำดำหัว นายพยอม เผ่ากันทะ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ


งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <17 เม.ย. 56>

วันที่ 16 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและนายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมขบวนอำเภอเมือง ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายอุทัย ลือชัย นายอำเภอเมืองเชียงใหม่


ประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <16 เม.ย. 56>

วันที่ 16 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพและนายบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ 


ประเพณีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <16 เม.ย. 56>

วันที่ 16 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลพร้อมด้วยมวลชนตำบลสุเทพ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 


งานมุฑิตาจิตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง <08 เม.ย. 56>

วันที่ 8 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสหมดวาระและอำลาตำแหน่งกำนันตำบลสุเทพ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโกมล ปานมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนบ้านอุโมงค์เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านอุโมงค์


งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศรีโสดา พระอารามหลวง <06 เม.ย. 56>

วันที่ 6 เมษายน 2556 พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ 


งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด <05 เม.ย. 56>

วันที่ 5 เมษายน 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ซึ่งในอดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ฯขึ้นมา


งานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 <04 เม.ย. 56>

วันที่ 4 เมษายน  2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพบ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 เพื่อเปิดบริการด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพคือ บ้านดอยสุเทพ บ้านภูพิงค์ บ้านดอยปุย  โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล  โอกาสนี้นางสุชีรา ธรรมณี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยสุเทพ นายอำนวย เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยปุย นายสมเกียรติ เถื่อนรอด ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูพิงค์ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ บ้านดอยปุย  บ้านภูพิงค์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ


นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” <17 มี.ค. 56>

วันที่ 17 มีนาคม 2556 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “ ทรายคำไซเคิลครอส ครั้งทึ่ 5 ประจำปี 2556 ” จัดโดยชมรมมอเตอร์ไซค์วิบากตำบลสุเทพร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ในการนี้ นายกิตติพงษ์ นกแก้ว อดีตกำนันตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬามอเตอร์ครอส (ชั่วคราว) หมู่ที่ 4 บ้านทรายคำ  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
Copyright © 2008-2014 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com