เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 345 คน
สถิติเดือนนี้ 30495 คน
สถิติปีนี้ 196272 คน
สถิติทั้งหมด 1764370 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รดน้้ำดำหัวนายกเทศมนาตรีตำบลสุเทพ <21 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พร้อมผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อขอขมา และขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
"รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" <20 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมมากกว่า 600 คน ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และดำหัวผู้สูงอายุ นอกจากนั้นมีการเดินขบวนผู้สูงอายุทั้ง 15 หมู่บ้าน ประกวดแข่งลาบ มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่ และจ๊อยซอคำเมืองตลอดงาน ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวกำนันตำบลสุเทพ <20 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รดน้ำดำหัวกำนันบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ เพื่อขอขมา ขอพร และรักษาประเพณีท้องถิ่น
ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <17 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัว นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอขมา ขอพร และสืบสานประเพณีล้านนา ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกฯ นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ <16 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่ตามประเพณีสระเกล้าดำหัวของล้านนา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายกฯ นำคณะผู้บริหาร สท. และเจ้าหน้าที่ร่วมดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <15 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายนาวิน สินธุสอาด , นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์) เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
รดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรักษาประเพณีที่ดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
"อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล <11 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี "อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <09 เม.ย. 58>

9 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com