ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2557
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 22 คน
สถิติเดือนนี้ 26784 คน
สถิติปีนี้ 26784 คน
สถิติทั้งหมด 1223693 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

เปิดโครงการทำแนวป้องกันไฟป่า <11 ก.พ. 57>

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 น. นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟ ตามโครงการทำแนวกันไฟและเฝ้าระวังไฟของหมู่บ้านดอยปุย เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในฤดูแล้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันไฟป่า และชาวบ้านดอยปุยเข้าร่วมเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านดอยปุย
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า <09 ก.พ. 57>

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุเทพ โดยสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดำ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะต่อโครงการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย <07 ก.พ. 57>

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำโดย นายมนัส มรรคาเขต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ <06 ก.พ. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุเทพและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 4 และ 6 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนฯศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุน ณ กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับ และจัดประชุมเสวนาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประเมินผลการอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสินธนารีอร์ท ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หารือบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโบราณอายุกว่า 500 ปี <01 ก.พ. 57>

วันที่ 30 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ เยี่ยมชมโบราณสถานและประชุมเรื่อง วัดร้าง ในเขตอุทยานแห่งชาติหลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ในการประชุมครั้งนี้มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างโบราณอายุกว่า 500 ปี ประกอบด้วย วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤาษีชีวกะ วัดพระนอน โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เจดีย์แสงจันทร์ (เถรจันทร์) หลังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมโบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมด้วย
วัยเก๋า ขอเกิด <31 ม.ค. 57>

วันที่ 31 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ ร่วมเปิดงานประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ประเภทผู้สูงอายุ วัยเก๋าขอเกิด ณ ถนนคนเดินและลานวัฒนธรรม บ้านสันลมจอย ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชายและหญิง โดยมีกำหนดการจัดงานทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ <29 ม.ค. 57>

วันที่ 29 มกราคม 2557 นายพยอม  เผ่ากันทะ  ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นางเอื้อมเดือน สุระชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


รวมพลังคนดอยปุยเพื่อพัฒนาดอยปุย <28 ม.ค. 57>

วันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำบ้านม้งดอยปุย : “รวมพลังคนดอยปุยเพื่อพัฒนาดอยปุย” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มผู้นำบ้านม้งดอยปุยในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำบ้านม้งดอยปุยในด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของดอยปุย เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานของผู้นำบ้านม้งดอยปุย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.แม่แตง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า" และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการท่องเที่ยวของดอยปุย และโครงการที่อยากให้เกิดขึ้นบนดอยปุย ณ ห้องแม่จาง ชั้น 2 อาคารสมานฉันท์ชัชวาล ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ด้วย พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะของเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


ร่วมตัดหวายลูกนิมิตเอก งานทำบุญปอยหลวงวัดร่ำเปิง <26 ม.ค. 57>

วันที่ 26 มกราคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมบำเพ็ญบุญและตัดหวายลูกนิมิตเอกลำดับที่ 17 ในงานทำบุญปอยหลวงฉลองสมโภชอุโบสถ-วิหารคตไม้สักทอง หอพระธรรมมังคลาจารย์ 90 ปี ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว <21 ม.ค. 57>

วันที่ 21 มกราคม 2556 นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลและการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล” ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นำโดย นายพจฐณศล ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com