เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 64 คน
สถิติเดือนนี้ 35276 คน
สถิติปีนี้ 164978 คน
สถิติทั้งหมด 1733076 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

รดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ <15 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรักษาประเพณีที่ดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558
"อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล <11 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 80 ปี "อสีติวัสสายุวัฒนมงคล" ถวายแด่พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 <09 เม.ย. 58>

9 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ <09 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านโป่งน้อย <08 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านบ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ <07 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
ปิดฉากลงอย่างสวยงาม “สุเทพเกมส์ ครั้งที่ 18” <05 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน สุเทพเกมส์ครั้งที่ 18ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีปิด โดยมีการแข่งขันฟุตบอลชายคู่พิเศษระหว่าง ทีม สภ.ภูพิงค์ฯ และทีมเทศบาลตำบลสุเทพ ผลปรากฎว่าเทศบาลตำบลสุเทพเอาชนะไป 1-0 ส่วนคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมบ้านกองบิน 41 และทีมบ้านอุโมงค์ เสมอกันในเกมส์ 1-1 ต้องตัดสินด้วยการดวลยิงจุดโทษและผลปรากฎว่า บ้านกองบิน 41 แม่นโทษกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์ 5-4 รักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัย นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ และมีผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆ ดังนี้  

เปตองเยาวชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหลิ่ง 5 หมู่ที่ 8

เปตองเยาวชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13

เปตองผู้สูงอายุชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

เปตองผู้สูงอายุหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ ที่ 6

เปตองประชาชนชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านกองบิน 41 หมู่ที่ 3

เปตองประชาชนหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14

ตะกร้อลอดห่วง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10

เซปัคตะกร้อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

วอลเล่ย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9

วอลเล่ย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6

และฟุตซอลอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ได้แก่ บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14


สัมมนาวิชาการ เรื่อง "เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน" <03 เม.ย. 58>

3 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในชื่อเรื่อง "เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน" จัดโดย สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านภูพิงค์ <03 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูพิงค์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูพิงค์
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านดอยปุย <03 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยปุย

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com