เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 39299 คน
สถิติปีนี้ 240273 คน
สถิติทั้งหมด 1808371 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา 2558 <08 พ.ค. 58>

8 พฤษภาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 10 ข่วงม่วนใจ๋ ไปยังจุดที่ 11 ลานชมวิว
รำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ <30 เม.ย. 58>

30 เมษายน 2558 นายธัํญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน "วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ" โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีการจัดตั้งขบวนตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เคลื่อนขบวนไปยังเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีรถนำขบวนเป็นรถโบราณ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นั่งรถนำขบวน พร้อมกันนี้มีการแข่งแรลลี่บุญ ตามถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ อีกด้วย
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ,สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานคุมประพฤติ ,พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน ณ น้ำตกห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมรายการมองเมืองเหนือ <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อให้การสัมภาษณ์เรื่อง วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
เสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 <24 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดเสวนาสภากาแฟเทศบาลตำบลสุเทพ ครั้งที่ 2 เพื่อระดมสมองในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กำนันตำบลสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โรงแรมพิงค์พยอม สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว และมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณทางเข้าน้ำตกห้วยแก้ว
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ วันที่สอง <23 เม.ย. 58>

23 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เป็นวันที่สอง ในช่วงเช้าเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูวิมลธรรมรัต รักษาการหัวหน้าสำนักสงฆ์ดอยปุย ณ วัดสันติธรรม พระครูธีรสุตพจน์ ณ วัดผาลาด และพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในช่วงบ่ายเริ่มเข้ากราบนมัสการพระครูปริยัติยานุศาสน์ ณ วัดฝายหิน พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ ณ วัดป่าแดง และพระประสิทธิ์ ปสิทฺโธ ณ วัดช่างทอง
รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <22 เม.ย. 58>

22 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรมเทศบาลตำบลสุเทพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงาม โดยเริ่มจากเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนาวิรัช  ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) พระครูสุคันธศีล ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) พระอธิการขาว กนฺตสีโล ณ วัดโป่งน้อย และพระอธิการบุญเป็ง ปิยธัมโม ณ วัดใหม่ห้วยทราย
รดน้้ำดำหัวนายกเทศมนาตรีตำบลสุเทพ <21 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พร้อมผู้นำชุมชน อสม. แม่บ้าน และประชาชนตำบลสุเทพ ร่วมรดน้ำดำหัวนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง 2558) เพื่อขอขมา และขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
"รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" <20 เม.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "รักษ์ สืบสาน ป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุเทพ" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมมากกว่า 600 คน ภายในงานมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และดำหัวผู้สูงอายุ นอกจากนั้นมีการเดินขบวนผู้สูงอายุทั้ง 15 หมู่บ้าน ประกวดแข่งลาบ มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่ และจ๊อยซอคำเมืองตลอดงาน ณ ลานวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
รดน้ำดำหัวกำนันตำบลสุเทพ <20 เม.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รดน้ำดำหัวกำนันบุญทัน ทาหาร กำนันตำบลสุเทพ เพื่อขอขมา ขอพร และรักษาประเพณีท้องถิ่น

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com