เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 578 คน
สถิติเดือนนี้ 3693 คน
สถิติปีนี้ 204979 คน
สถิติทั้งหมด 1401888 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

ขุดลอกรางระบายน้ำหมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน <25 มิ.ย. 57>

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน


เวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลสุเทพเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ <24 มิ.ย. 57>

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนตำบลสุเทพเพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธาน อสม.และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ


ต้อนรับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เยี่ยมชมโรงปุ๋ย <24 มิ.ย. 57>

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย ให้การต้อนรับ นายอาคม สุขพันธ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เยี่ยมชม โรงปุ๋ยของเทศบาลตำบลสุเทพ และการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณีเลี้ยงผีปันน้ำ <23 มิ.ย. 57>

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีปันน้ำ (ผีขุนน้ำ) ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งต้นน้ำ และร่วมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฉลองครบรอบ 87 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก พันโทสมรรถชัย ณ พัทลุง ผู้บังคับการกองพันสัตว์ต่าง เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลำห้วยโป่งน้อย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 


ฟุตบอลคู่เปิดสนาม “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” <22 มิ.ย. 57>

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก เปิดการแข่งขัน “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาน แก้วประดิษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด กล่าวเปิดงานและให้โอวาท และนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับ และมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่เปิดสนาม เทศบาลตำบลป่าแดด พบกับเทศบาลตำบลหนองหอย จบเกมเทศบาลตำบลป่าแดดชนะเทศบาลตำบลหนองหอย 6 – 1 อีกคู่เป็นการพบกันระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพและเทศบาลตำบลช้างเผือก จบเกมเทศบาลตำบลสุเทพชนะเทศบาลตำบลช้างเผือก 7 – 1


กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ <14 มิ.ย. 57>

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อลดความขัดแย้งและสลายสีเสื้อให้ทุกกลุ่มหันกลับมาร่วมมือกัน โดยยึดถือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <14 มิ.ย. 57>

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ โรงแรมศิรินารถการ์เดนท์


แถลงข่าว “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” <12 มิ.ย. 57>

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จัดงานแถลงข่าว “กีฬาประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ


“รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” <11 มิ.ย. 57>

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบลตำบลสุเทพ ร่วมพิธี “รำลึกมุฑิตา ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 137 ปี โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนา ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย


ประชุมกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ <10 มิ.ย. 57>

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 สำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุม “การกำหนดชื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ” เพื่อนำเสนอหลักการและเหตุผลในการสำรวจถนน ซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ และผลการดำเนินงานการกำหนดชื่อซอย กรณีนำร่อง หมู่ที่ 5 , 6 และ 13 และเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไข เพิ่มเติมชื่อซอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com