เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 1084 คน
สถิติเดือนนี้ 47369 คน
สถิติปีนี้ 289010 คน
สถิติทั้งหมด 1857108 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกสุเทพร่วมพิธีรำลึกมุทิตา วันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย <11 มิ.ย. 58>

11 มิถุนายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมพิธีรำลึกมุทิตา วันคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ครบรอบ 138 ปี ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 219 รูปและพิธีทางศาสนา โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ช่วยกันเก็บขยะตกต้างจากการเตียวขึ้นดอย 2558 <02 มิ.ย. 58>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดเก็บขยะตกค้างจากกิจกรรมเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 
นายกสุเทพนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา <02 มิ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 โดย มีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้ท่านนายกฯได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 11 ลานชมวิวไปยังเชิงบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสุเทพคอยให้บริการแจกผ้ดไทและน้ำดื่มฟรีให้กับผู้ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยด้วย
นายกสุเทพนำกลุ่มพัฒนาสตรี อสม. และผู้นำองค์กรชุมชนดูงานประจำปี 2558 <26 พ.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่ม อสม. และกลุ่มผู้นำองค์กรชุมชนตำบลสุเทพ พร้อมศึกษาดูงานประจำปี 2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2558
นายกให้สัมภาษณ์รายการ "ขึ้นล่อง...ท่องไทย" <20 พ.ค. 58>

20 พฤษภาคม 2558 ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทย มาถ่ายทำสกู้ปข่าวคอลัมน์ "ขึ้นล่องท่องไทย" ช่วงข่าวเที่ยง สำนักข่าวไทยทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรมในตำบลสุเทพ
อบรมให้ความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41 <12 พ.ค. 58>

12 พฤษภาคม 2558 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดอบรมให้ความรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน41 โดยมี นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน41 เป็นประธานในพิธีเปิด นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม โดยมีนางภัสราวรรณ โคตะ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และนายสมบัติ กล้าจริง ผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชในสภาพโรงเรือนและการปลูกผักไร้ดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน41
ประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา 2558 <08 พ.ค. 58>

8 พฤษภาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพได้รับเกียรติให้นั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากจุดที่ 10 ข่วงม่วนใจ๋ ไปยังจุดที่ 11 ลานชมวิว
รำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ <30 เม.ย. 58>

30 เมษายน 2558 นายธัํญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงาน "วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ" โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีการจัดตั้งขบวนตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เคลื่อนขบวนไปยังเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีรถนำขบวนเป็นรถโบราณ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นั่งรถนำขบวน พร้อมกันนี้มีการแข่งแรลลี่บุญ ตามถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ อีกด้วย
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ,สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานคุมประพฤติ ,พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกห้วยแก้วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน ณ น้ำตกห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมรายการมองเมืองเหนือ <29 เม.ย. 58>

29 เมษายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อให้การสัมภาษณ์เรื่อง วันรำลึก 80 ปี วันแรกของการใช้ถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com