เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี2559
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2559
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 67 คน
สถิติวันนี้ 640 คน
สถิติเดือนนี้ 17745 คน
สถิติปีนี้ 356556 คน
สถิติทั้งหมด 2355071 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 <03 ก.ย. 59>

เริ่มแล้วค่ะ "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" ที่แรกที่วัดโป่งน้อยเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ แจกกล้าพันธ์ไม้และปุ๋ยหมัก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยังมีอีก 2 ครั้ง ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอยสุเทพ และวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย ท่านที่ยังไม่ได้มารับบริการ เชิญมารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะ
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 <31 ส.ค. 59>

31 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2559 โดยเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกองบิน 41 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดขึ้น เพื่อขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำช่วงฤดูฝน และป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559 <30 ส.ค. 59>

กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารตำบลสุเทพ ประจำปี 2559  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมกว่า 70 ร้าน ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์
ทต.สุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย <27 ส.ค. 59>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน (ศอช.ต.) และคณะกรรมการกองทุนประเภทต่างๆ และศึกษาดูงาน โดยเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และกองทุนร่องก๊อ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 26 - 27 สิงหาคม 2559
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 <25 ส.ค. 59>

25 สิงหาคม 2559 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และลานสำหรับเด็กเล็ก มีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ทั้ง 3 ศูนย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
ทต.สุเทพ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" และกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 <12 ส.ค. 59>

12 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ และเวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ตามรอยอารยธรรมล้านนา" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เริ่มปั่นจากอนุสาวรีย์ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ แวะตามรอยพระเจ้าติโลกราช ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร แวะชมจิตรกรรม ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม แล้วปั่นต่อไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันมจอย และสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อร่วมปลูกป่าตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 <11 ส.ค. 59>

11 สิงหาคม 2559 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ หอพักสร้างสุข ประจำปี 2559 โดยมีประธานชมรมหอพักเอกชนแม่โจ้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
บูรณาการสร้างความปลอดภัยถนนพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์-วัดพระธาตุดอยสุเทพ <10 ส.ค. 59>

เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ และประชาชนหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ จัดโครงการ"อบรมเชิงปฎิบัติการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนน เส้นทางพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (พร้อมปฎิบัติจริง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยมีคุณอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
กิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <05 ส.ค. 59>

กองบิน 41 ร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้รับความร่วมมือจากทีมรำวงในพื้นที่ต่างๆ อาทิ เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลตำบลหารแก้ว, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง, เทศบาลตำบลต้นเปา, เทศบาลตำบลหางดง, ทีมทานตะวัน ตำบลหนองผึ้ง, ทีมน้ำพริกลงเรือ ตำบลหนองแฝก, และทีมสวยสมวัยบ่อหิน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบินผาดโผนเครื่องบิน เอฟ 16 ด้วย ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 5 สิงหาคม 2559
รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ <04 ส.ค. 59>

4 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com