เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 530 คน
สถิติเดือนนี้ 530 คน
สถิติปีนี้ 234756 คน
สถิติทั้งหมด 1431665 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา <12 ส.ค. 57>

เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านโป่งน้อย 
“ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” <01 ส.ค. 57>

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน วัดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมจัดโครงการ “ตำบลสุเทพร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” ภายในงานมีการเดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


“เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” <27 ก.ค. 57>

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยทอง” เพื่อให้ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทอง มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ มีการดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม และให้ผู้เข้าสู่วัยทองมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์


เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” <25 ก.ค. 57>

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับหมู่บ้านสันลมจอยหมู่ที่ 13 ตำบลสุเทพ และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานการเปิดศูนย์ฯ และมอบล่อเพื่อใช้ประโยชน์กับหมู่บ้าน และในวันเดียวกันนี้ มีคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาประเมินหมู่บ้านสันลมจอย ในโอกาสที่หมู่บ้านสันลมจอยผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวดเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”


ค่ายครอบครัว ประจำปี 2557 <20 ก.ค. 57>

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการ ค่ายครอบครัว ประจำปี 2557 โดยมี พ.ต.ท.หญิง ชัญญา มูลเมือง ดาบตำรวจสมชาย พันธุ์เขียน และคุณพานิช พันธุ์เขียน เป็นวิทยากรโครงการ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี โดยมีครอบครัวของประชาชนเขตเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมงานจำนวนมาก


ร่วมโครงการ “สันลมจอยสะอาด ปราศจากโรคภัย” <20 ก.ค. 57>

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมโครงการ “สันลมจอยสะอาด ปราศจากโรคภัย” สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีประชาชนบ้านสันลมจอย และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เข้าร่วมโครงการ ณ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน <17 ก.ค. 57>

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันโทสมรรถชัย ณ พัทลุง ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง ให้การต้อนรับ


เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโลแลน เนเจอร์โค๊ต เปิดให้บริการเปลี่ยนสีผม ปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ของโลแลน สระ เซท ซอยผม ฟรี <15 ก.ค. 57>

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับโลแลน เนเจอร์โค๊ต เปิดให้บริการเปลี่ยนสีผม ปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ของโลแลน สระ เซท ซอยผม ฟรี ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ โดยมีนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสุเทพ


แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 <10 ก.ค. 57>

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 15 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ ในพิธีเปิดมีการสาบานตนงดเหล้าเขาพรรษา มีพิธีเทเหล้าสาบานตน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้แห่ขบวนเทียนเข้าพรรษาไปยังวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม)


พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 <07 ก.ค. 57>

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ เข้าร่วมงาน ณ วัดโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com