เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 64 คน
สถิติเดือนนี้ 34247 คน
สถิติปีนี้ 128730 คน
สถิติทั้งหมด 1696828 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ <01 เม.ย. 58>

1 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 <01 เม.ย. 58>

1 เมษายน 2558 พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดอยสุเทพ กลุ่มแม่บ้านดอยสุเทพ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมชบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
คณะกรรมการหมู่บ้านศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี <31 มี.ค. 58>

27 - 31 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชน ด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561) พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และมีคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านทรายคำ <26 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
"ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" <25 มี.ค. 58>

25 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จัดงาน "ฮ่วมฮักฮ้อยดวงใจ๋ ส่งปี้ใหญ่ไปโฮงเฮียน" เพื่อแสดงความยินดีและรับขวัญนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบการศึกษา โดยมี นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ
เวทีประชาคมบ้านสันลมจอย <24 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านอุโมงค์ <23 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์
ทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน <20 มี.ค. 58>

19 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัด "โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนด้านการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี" ร่วมกับ "โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน" ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน โดยมีนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และปลัดปรีชา ศิรินาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 150 คนจาก 15 หมู่บ้านในตำบลสุเทพ ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านห้วยทราย <19 มี.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2558 <18 มี.ค. 58>

นายธีระพันธ์ ชนะชัย รองนายเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วย ดร.บุญลือ เผือกผ่อง ประธานสภาเทศบาลตำบลสุเทพ ปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66  


 
Copyright © 2008-2016 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com