เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการผลคะแนนการประเมิน Core Team
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบโครงการ (บ.ค.2)
แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น
หลักเกณฑ์ประสานแผน1
หลักเกณฑ์ประสานแผน2
หลักเกณฑ์ประสานแผน3
อัตราราคางานต่อหน่วย
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 562 คน
สถิติเดือนนี้ 33866 คน
สถิติปีนี้ 86387 คน
สถิติทั้งหมด 2084902 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
กิจกรรม
 

   

นายกร่วมทำบุญตักบาตรในวันจอบแรก <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร 219 รูป เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี โดยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง <09 พ.ย. 58>

9 พฤศจิกายน 2558 นางอัญชลี ทองคำ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสุเทพ รับมอบป้ายประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการอนุญาติปล่อยโคมในงานประเพณียี่เป็ง ตามระยะเวลาที่กำหนด จาก ส่วนบริหารท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <08 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 เพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เนื่องในวันคล้ายวันลงจอบแรก ประเดิมการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 81 ปี ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง ความสำเร็จด้วยแรงศรัทธา รวมใจสล่าหลากหลายชาติพันธุ์ และมีการประกวดพระทั้งหมด 455 รายการ ณ ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสุเทพแสดงความยินดีกับนายอำเภอเมืองเชียงใหม่คนใหม่ <08 พ.ย. 58>

8 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลสุเทพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศรัณยู มีทองคำ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทต.สุเทพร่วมเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 <06 พ.ย. 58>

6 พฤศจิกายน 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ คณะผู้บริหาร สท. ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมพิธีเปิด "กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สนามบินเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558" โดยมีการร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และร่วมการแข่งขันฟุตบอลวีไอพี ระหว่างทีมรวมผู้บริหารพบสื่อมวลชน โดยทั้งสองทีมเสมอกัน 0-0 ณ สนามฟุตบอลท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายกสุเทพร่วมแถลงข่าวโครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 <04 พ.ย. 58>

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 8 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับสำนักบริการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่นน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพไว้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ <30 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและวัฒนธรรมผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตทั้ง 15 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน ณ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้สูงอายุได้เดินทางไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน เยี่ยมชมบรรยากาศเมืองน่าน และเยี่ยมชมวัด แหล่งโบราณสถาน อาทิเช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดช้างค้ำ วัดหัวข่วง วัดมิ่งเมือง และในช่วงเย็นได้เยี่ยมชมถนนคนเดิน รับประทานอาหารเย็น ณ ข่วงเมืองน่าน โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อ วันที่ 29-31 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิษณุโลก <29 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง <26 ต.ค. 58>

26 ตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลสุเทพ จัดการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเรื่องระเบียบการจัดทำป้ายในซอย 3 อุโมงค์ และซอย 4 ป่าแดง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบป้าย และให้ผู้ประกอบการจับสลากเลือกตำแหน่งติดป้ายสถานประกอบการของตนเอง ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งได้รับทราบตำแหน่งที่ติดป้ายของตนเอง รูปแบบป้าย และวัสดุของป้ายที่จะนำมาติดเรียบร้อยแล้ว
นายกเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม <22 ต.ค. 58>

22 ตุลาคม 2558 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านการพัฒนาสังคม จาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยปี 2558 ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76  


 
Copyright © 2008-2017 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com