วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 36 คน
สถิติวันนี้ 519 คน
สถิติเดือนนี้ 17339 คน
สถิติปีนี้ 289333 คน
สถิติทั้งหมด 2670725 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้าน โป่งน้อย ตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2144_15370_omi004.pdf (137 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2143_15369_omi003.pdf (137 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ <16 พ.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2142_15368_omi001.pdf (136 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลเสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก <16 พ.ย. 61>
2141_15371_win.pdf (403 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำรวน 11 เครื่อง <14 พ.ย. 61>
ร่างขอบเขตของงาน 2140_15366_air.pdf (1.10 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลเสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฏร <24 ต.ค. 61>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2135_15355_01036.pdf (31 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <21 ก.ย. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2129_15348_im007.pdf (98 KB.)
ราคากลาง 2129_15349_TOR.pdf (112 KB.)
ขอบเขตงาน 2129_15350_im008.pdf (668 KB.)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจ้างเหมาบริการขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2562 <17 ก.ย. 61>

วันที่ประกาศ 17 กันยายน  2561   วันที่สิ้นสุดประกาศ  20 กันยายน 2561

 ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) – 329251 – 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2125_15340_img133.pdf (97 KB.)
ร่างเอกสารประกวดราคา 2125_15341_img132.pdf (642 KB.)
ร่างขอบเขตงาน(TOR) 2125_15342_TOR.pdf (112 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 <30 ส.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2117_15330_7.ประกาศผู้ชนะ.pdf (289 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยเวิธีเฉพาะเจาะจง <28 ส.ค. 61>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 2116_15329_img061.pdf (26 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com