วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 49 คน
สถิติวันนี้ 50 คน
สถิติเดือนนี้ 12402 คน
สถิติปีนี้ 30383 คน
สถิติทั้งหมด 2724823 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ) <18 ก.พ. 62>
ราคากลาง 2188_15480_raka.pdf (82 KB.)
ขอบเขตงาน 2188_15481_img047.pdf (3.11 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 22 x 36 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ และผนังกันดิน บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ <15 ก.พ. 62>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2185_15475_img049.pdf (449 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถรางไฟฟ้า จำนวน 4 คัน <14 ก.พ. 62>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2184_15474_img048.pdf (442 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ <06 ก.พ. 62>
ราคากลาง 2186_15476_raka.pdf (163 KB.)
ขอบเขตงาน 2186_15477_img029.pdf (2.55 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ <06 ก.พ. 62>
ราคากลาง 2187_15478_raka.pdf (94 KB.)
ขอบเขตงาน 2187_15479_img051.pdf (1.14 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อดวงโคมสปอร์ตไลท์ LED แบบติดตั้งกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด <29 ม.ค. 62>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2174_15456_img039.pdf (1.14 MB.)
เอกสารประกวดราคา 2174_15457_img038.pdf (5.81 MB.)
ราคากลาง 2174_15458_raka.pdf (95 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเต้นท์ ผ้าใบจำนวน 3 หลัง <28 ม.ค. 62>
ตารางราคากลาง 2176_15464_img093.pdf (26 KB.)
ร่างขอบเขตคุณลักษณะ เต้นท์ผ้าใบ 2176_15465_img094.pdf (25 KB.)
รับฟังร่างวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ (e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ <25 ม.ค. 62>

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2562   วันที่สิ้นสุดรับฟัง 31 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) – 329251 – 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2175_15461_img092.pdf (110 KB.)
เอกสารประกวดราคา 2175_15462_img091.pdf (611 KB.)
ราคากลาง ร่างขอบเขต คุณลักษณะ TOR 2175_15463_img090.pdf (652 KB.)
รับฟังร่างวิจารณ์ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ (e-bidding) และร่างขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ <23 ม.ค. 62>

วันที่ประกาศ 23 มกราคม 2562   วันที่สิ้นสุดรับฟัง 28 มกราคม 2562

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ 5 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 หรือทาง www.suthep.go.th หรือทางโทรสาร (053) – 329251 – 2 ต่อ 106  หากท่านต้องการเสนอแนะ  วิจารณ์   หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 2173_15451_img087.pdf (60 KB.)
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 2173_15454_img088.pdf (608 KB.)
ร่างขอบเขตงาน 2173_15455_img086.pdf (19 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถรางไฟฟ้า จำนวน 4 คัน <17 ม.ค. 62>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 2170_15445_img031.pdf (1.13 MB.)
เอกสารประกวดราคา 2170_15446_img033.pdf (5.66 MB.)
ราคากลาง 2170_15447_pk.pdf (109 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com