วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 5359 คน
สถิติปีนี้ 299965 คน
สถิติทั้งหมด 2681357 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ <19 ก.ค. 60>
ตารางราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแทพย์ จำนวน 4 รายการ 1880_14773_img151.pdf (247 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง <12 ก.ค. 60>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 1877_14766_scan0001.pdf (90 KB.)
ราคากลาง 1877_14768_RakakangCCF12072560_0002.pdf (531 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๘ บ้านหลิ่งห้า <12 ก.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1876_14757_CCF12072560_0001.pdf (181 KB.)
ราคากลาง 1876_14758_CCF22062560_0002.pdf (3.10 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ โครงการ <12 ก.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1875_14754_CCF12072560.pdf (193 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 1875_14755_moo5.pdf (315 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 1875_14756_moo6.pdf (366 KB.)
ปะกาสเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาโครงการจัดทำป้ายซอย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๖,๗,๘,๑๐,๑๔ และ ๑๕ ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ จำนวน ๑๐๕ ป้าย (ครั้งที่ ๒) <11 ก.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรืองเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำป้ายซอย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๖,๗,๘,๑๐,๑๔ และ ๑๕ ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ จำนวน ๑๐๕ ป้าย (ครั้งที่ ๒) 1874_14752_img150.pdf (247 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาโครงการจัดทำป้ายซอย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๖,๗,๘,๑๐,๑๔ และ ๑๕ ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ จำนวน ๑๐๕ ป้าย (ครั้งที่ ๒) 1874_14753_img152.pdf (117 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย <06 ก.ค. 60>
ผู้ชนะการเสนอราคา 1870_14750_CCF06072560.pdf (54 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา <22 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีโครงสร้างเหล็กพร้อมทั้งปรับปรุงซุ้มไม้ไผ่ บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 บริเวณกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย 1860_14744_vete.pdf (379 KB.)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 13 บริเวณกาดม่วนใจ๋ สันลมจอย 1860_14745_faifar.pdf (322 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา <20 มิ.ย. 60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา 1859_14740_CCF20062560.pdf (675 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสันลมจอย ม.13 โดยวิธีตกลงราคา <20 มิ.ย. 60>
ตารางราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันลมจอย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา 1857_14736_img146.pdf (190 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรืองโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔ <08 มิ.ย. 60>
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ (ครั้งที่ ๒) 1854_14692_08062560_0001.pdf (451 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔ 1854_14693_img145.pdf (107 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com