วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 31 คน
สถิติวันนี้ 909 คน
สถิติเดือนนี้ 13261 คน
สถิติปีนี้ 31242 คน
สถิติทั้งหมด 2725682 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <11 ส.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1902_14910_n.111082560.pdf (94 KB.)
ราคากลางงานก่อสร้าง 1902_14911_n11082560.pdf (326 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 <11 ส.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1899_14869_p11082560.pdf (82 KB.)
ราคากลาง 1899_14870_raka.pdf (84 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้่นช่างทอง หมู่ที่ 7 <02 ส.ค. 60>
ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1897_14784_img155.pdf (35 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้่างระบบประปาบริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ม.13 บ้านสันลมจอย <01 ส.ค. 60>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1895_14783_scan0001.pdf (31 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรืองประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ <01 ส.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1894_14782_img154.pdf (37 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้่าง จำนวน 3 โครงการ <01 ส.ค. 60>
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านทิศเหนือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 1893_14779_nic01082560.pdf (26 KB.)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ (ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ) หมู่ที่ 13 1893_14780_nic 101082560.pdf (26 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสี่แยกหอพักต้นโมกข์แมนชั่น บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ 1893_14781_nic 201082560.pdf (24 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ <19 ก.ค. 60>
ตารางราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแทพย์ จำนวน 4 รายการ 1880_14773_img151.pdf (247 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง <12 ก.ค. 60>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง 1877_14766_scan0001.pdf (90 KB.)
ราคากลาง 1877_14768_RakakangCCF12072560_0002.pdf (531 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น หมู่ที่ ๘ บ้านหลิ่งห้า <12 ก.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1876_14757_CCF12072560_0001.pdf (181 KB.)
ราคากลาง 1876_14758_CCF22062560_0002.pdf (3.10 MB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ โครงการ <12 ก.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1875_14754_CCF12072560.pdf (193 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 1875_14755_moo5.pdf (315 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 15/3 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้อย 1875_14756_moo6.pdf (366 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com