วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 33 คน
สถิติวันนี้ 220 คน
สถิติเดือนนี้ 12572 คน
สถิติปีนี้ 30553 คน
สถิติทั้งหมด 2724993 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านตลิ่งห้า หมู่ที่ 8 <17 พ.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1840_14669_pagad17052560.pdf (25 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพเรื่อง สอบราคราโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่างทองหมู่ที 7 ตำบลสุเทพ <16 พ.ค. 60>
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 1839_14667_img133.pdf (254 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่างทอง ม.7 1839_14683_img140.pdf (107 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ <16 พ.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ 1838_14679_kong30052560.pdf (88 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านทิศเหนือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 1838_14680_13.103052560.pdf (195 KB.)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 1838_14681_13.128042560.pdf (181 KB.)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสี่แยกหอพักต้นโมกข์แมนชั่น บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 1838_14682_3.pdf (173 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา <16 พ.ค. 60>
ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1837_14663_pd.616052560.pdf (697 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <11 พ.ค. 60>
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1836_14662_img138.pdf (32 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 9 ทางเข้าหมู่บ้านศิริพร หมู่ที่ 7 <08 พ.ค. 60>
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 9 ทางเข้าหมู่บ้านศิริพร หมู่ที่ 7 1834_14661_win.pdf (25 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงดอย <01 พ.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1828_14660_1001052560.pdf (28 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <25 เม.ย. 60>
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน 1825_14656_pk.pdf (71 KB.)
ราคากลางและคุณลักษณะของรถยนต์ดับเพลิงแบบอาคาร 1825_14657_carhot19042560.pdf (523 KB.)
ราคากลางและคุณลักษณะของรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบเครน 1825_14658_ken19042560.pdf (276 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์. <24 เม.ย. 60>
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน (รถดับเพลิงและรถเครน) 1824_14655_pakad24042560.pdf (27 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย <19 เม.ย. 60>
ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย 1817_14653_m13.pdf (23 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  


 
Copyright © 2008-2019 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com