วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลสุเทพ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
แผนการจัดการองค์ความรู้(KM)
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกและรายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 642 คน
สถิติเดือนนี้ 5895 คน
สถิติปีนี้ 300501 คน
สถิติทั้งหมด 2681893 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านดอยปุย หมู่ ๑๑ โดยวิธีตกลงราคา <09 ก.พ. 60>
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. บ้านดอยปุย หมู่ ๑๑ 1775_14597_CCF09022560.pdf (214 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่ที่ 3 บ้านกองบิน ตำบลสุเทพ <08 ก.พ. 60>
ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านกองบิน ๔๑ ตำบลสุเทพ 1768_14595_img117.pdf (189 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางการโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา <07 ก.พ. 60>
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ 1767_14593_7.pdf (1.12 MB.)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คสล. ภายในสุสานบ้านสันลมจอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ 1767_14594_13.pdf (433 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านอุโมงค์ <03 ก.พ. 60>
ผู้ชนะการเสนอราคา 1766_14592_CCF03022560.pdf (52 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน ๑๕ หลัง <30 ม.ค. 60>
1761_14589_img116.pdf (34 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา <23 ม.ค. 60>
ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ โดยวิธีตกลงราคา 1760_14587_raka0001.pdf (386 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องเปิดเผยเกณฑ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ <19 ม.ค. 60>
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1755_14584_img110.pdf (172 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกผิวระดับจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลสุเทพ <13 ม.ค. 60>
1754_14582_img108.pdf (114 KB.)
ตารางราคากลาง โครงการโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๔ 1754_14583_img109.pdf (158 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเชื่อมบ่อพักเดิม ถึงบริเวณหอพักสมศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโป่งน้อย <13 ม.ค. 60>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1752_14579_CCF12012560.pdf (178 KB.)
ราคากลาง 1752_14580_raka.pdf (234 KB.)
ประกาศ เทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ <06 ม.ค. 60>
ตารางราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายสกอร์บอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ 1749_14574_img103.pdf (32 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com