เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2557
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3ปี (2555-2557)
2555-2557
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 3 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 1 26 มี.ค.2557
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่่ 2 7 เม.ย.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 30 พ.ค.2557
การประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 676 คน
สถิติเดือนนี้ 25373 คน
สถิติปีนี้ 127766 คน
สถิติทั้งหมด 1324675 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <11 มิ.ย. 56>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 831_7252_scan20001.pdf (506 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) <10 มิ.ย. 56>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(รถบรรทุกขยะอัดท้าย) 830_7251_scan10001.pdf (305 KB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 6 โครงการ <06 มิ.ย. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน6 โครงการ 828_7204_rinda60001.pdf (110 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย5 หมู่ที่4 บ้านห้วยทราย 828_7205_10001.pdf (1.67 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.9 ม.4 บ้านห้วยทราย 828_7206_20001.pdf (1.75 MB.)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ม.10 บ้านอุโมงค์ 828_7207_30001.pdf (1.61 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7208_40001.pdf (1.77 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย8 ถึง ลำเหมือง ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7209_50001.pdf (1.86 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างศาลา อสม. เชื่อมบ่อเดิม ม.14 บ้านใหม่หลังมอ 828_7210_60001.pdf (1.93 MB.)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ <29 พ.ค. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 3 โครงการ 827_7157_rinda10001.pdf (93 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าวัดช่างทอง ถึงบริเวณรั้วสนามบิน หมู่ 7 บ้านช่างทอง 827_7158_01.pdf (81 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านเลขที่ 89 ถึงทางเข้าหมู่บ้านสีวลี หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7159_02.pdf (85 KB.)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล. เดิมไปทางทิศเหนือตามความยาวคันคลองชลประทาน หมู่15 บ้านทรายคำ 827_7160_03.pdf (85 KB.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <27 พ.ค. 56>
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 824_7143_2013-05-27 14-59.pdf (337 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง ครั้งที่ 2 <23 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7125_scan0003.pdf (63 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านร่ำเปิง 819_7126_scan0004.pdf (129 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <16 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่10 บ้านอุโมงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 816_7059_100001.pdf (111 KB.)
ประมาณการราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่่ที่ 10 บ้านอุโมงค์ 816_7060_scan16-050001.pdf (533 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 <15 พ.ค. 56>
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านกองบิน41 809_7031_M30001.pdf (960 KB.)
ประมาณการราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน 809_7033_M30002.pdf (539 KB.)
รายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.3 บ้านกองบิน41 809_7035_M30003.pdf (503 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ <15 พ.ค. 56>
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 810_7036_4.pdf (1.22 MB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 810_7038_M50001.pdf (402 KB.)
โครงการวางท่อ PVC ม.8 810_7039_M80001.pdf (487 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.10 810_7040_M100001.pdf (276 KB.)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำม.13 810_7041_M130001.pdf (391 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (เมรุ ม.10) <14 พ.ค. 56>
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (เมรุ ม.10) 806_7030_14-5-560001.pdf (330 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  


 
Copyright © 2008-2015 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com